Weboldal

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(VOLKSWAGEN KONSZERNHEZ TARTOZÓ MÁRKÁK)

Örömmel vesszük érdeklődését vállalatunk és az általunk forgalmazott, Volkswagen Konszernhez tartozó márkák iránt. Számunkra nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk az általunk folytatott adatkezelésről. Brill Kft. a személyes adatok felhasználása és kezelése során szigorúan betartja a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelünk; a személyes és anonim adatok felhasználásának joga a vonatkozó európai uniós és magyar jogszabályok által megengedett mértékben megilleti a Brill Kft., az Ön alább leírt jogainak a fenntartása mellett.

Ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a „Tájékoztató”) részletesen leírja az Ön jogait adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint Brill Kft. adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeit és intézkedéseit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kötelességeit és jogait.

Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez igazodóan bizonyos személyes adatait kezelni fogjuk a jelen Tájékoztató szerint.

Amennyiben honlapunkat használja, felhívjuk a figyelmét, hogy ez a Tájékoztató csak a www.brillkft.hu honlapra és az azzal összefüggő aloldalakra vonatkozik, de nem vonatkozik harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapokra. A harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapok esetében kérjük, ellenőrizze azok adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezek a honlapok nem tartoznak az ellenőrzésünk alá, és Vállalatunk nem felelős azok tartalmáért és adatvédelmi intézkedéseiért.

I. Ki lesz az adatkezelő?

Az adatkezelő a(z) Brill Kft. (adatvédelmi nyilvántartási azonosító: […]), az Audi, SEAT, ŠKODA, Volkswagen és Volkswagen Haszonjárművek márkájú gépkocsik márkakereskedője és márkaszervize, a Das WeltAuto hálózat tagja.

Elérhetőségeink a következők:
cím: Halasi út 32., 6000 Kecskemét
e-mail cím: vw@brillkft.hu

Adatkezelő kapcsolattartója: [név] (email cím: […], telefon: […]).

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy vállalatunk mellett az alábbiakban leírt esetekben a gépjármű gyártója és a gépjármű magyarországi nagykereskedője, a Porsche Hungaria Kft. is kezelni fogja az Ön személyes adatait.

A Porsche Hungaria elérhetőségei az alábbiak:
Cím: 1139 Budapest, Fáy u. 27.

Adatkezelő kapcsolattartója: Drávecz Szilárd (email cím:  adatvedelem@porsche.hu, telefon: +36 1 4515 159).
A Porsche Hungaria Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.porschehungaria.hu/ weboldalon.

II. Mit jelentenek az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos alapvető fogalmak?

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy.

Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, személyi okmányainak száma – ezek az ún. személyazonosító adatok. Ugyanakkor bármely más adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa, szintén személyes adatnak minősül. Ilyenek lehet például gépjárművének adatai is.

A személyes adatok közül vannak olyanok, amelyek különleges védettséget éveznek, például az egészségügyi adatok. Különleges személyes adatokat a Porsche Hungaria Kft. nem kezel.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

III. Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?

Az érintett bármikor jogosult:

 1. tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
 2. kérni személyes adatai helyesbítését,
 3. kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),
 4. kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását),
 5. kérni személyes adatai más adatkezelő személyhez való továbbítását (adathordozhatóság).

Az érintett Vállalatunk kapcsolattartójához intézett, a kapcsolattartó I. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött nyilatkozattal gyakorolhatja az előbbiekben felsorolt jogait.

Az érintett tájékoztatást kérhet Vállalatunktól a személyes adatai kezeléséről. Vállalatunk a megkeresésre 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem nyújtott be Vállalatunkhoz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

Az érintett kérelmezheti Vállalatunknál az általa kezelt adatai helyesbítését, megjelölve a helyes adatokat. Vállalatunk a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az érintettet.

Az érintett bármikor korlátozás és díjfizetési kötelezettség nélkül írásban részben vagy egészében visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását, indoklás nélkül. Vállalatunk a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, eleget tesz törvényes nyilvántartási kötelezettségének. Ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyeket a fentiek szerint Vállalatunk a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekből további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhet.

Az érintett írásban vagy más módon kérheti Vállalatunktól, hogy a Vállalatunk által kezelt adatait az érintett által megjelölt harmadik fél adatkezelőhöz továbbítsa (adathordozhatóság). Vállalatunk a kérelemtől számított 30 napon belül továbbítja az adatokat, a továbbított adatokat egyben nyilvántartásából törli, és erről az érintettet értesíti.

IV. Mit tegyen, ha panasza van?

Az érintett bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban Vállalatunk adatvédelmi kapcsolattartójánál. Vállalatunk adatvédelmi kapcsolattartójának elérhetőségeit a Tájékoztató I. pontjában találja. Az adatvédelmi kapcsolattartó a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről értesíti az érintettet.

Amennyiben az érintett nem ért egyet Vállalatunk vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket).

Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést közvetlenül Vállalatunkhoz elküldeni a fenti elérhetőségek valamelyikén, hogy Vállalatunk  az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

V. Hogyan védjük a személyes adatokat?

Vállalatunk megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését azáltal, hogy védi az adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét. E körben a titkosság azt jelenti, hogy csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik a jelen Tájékoztató alapján erre jogosultak. Az integritás azt jelenti, hogy a személyes adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az erre jogosult felhasználók elérhetik az adatokat, ha erre szükségük van abból a célból, amelyre a felhatalmazásuk kiterjed.

Vállalatunk az Ön adatainak védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosított, amelyek az Ön adatait többek között az elvesztés, a manipulálás vagy a jogosulatlan hozzáférés ellen védik. A meghozott intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük, és a technika mindenkori állásának megfelelően folyamatosan aktualizáljuk. Amennyiben az Ön személyes adatainak védelme sérül, és ez előreláthatóan jelentős kockázatot eredményez az Ön jogai tekintetében, erről haladéktalanul, de lehetőleg 72 órán belül értesítjük.

A fenti elveket Vállalatunk és adatfeldolgozói akként érvényesítik, hogy megfelelő hardveres és szoftveres alapú biztonsági intézkedéseket vezetnek be (beleértve a fizikai beléptető rendszereket, hozzáférési rendszereket, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása, és megőrzése Vállalatunk, valamint az esetleges adatfeldolgozó(k) mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait.

Vállalatunk folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit, szoftvereit.

FONTOS! Kérem, ügyeljen arra, hogy az Önnek átadott vagy Önnel közölt felhasználói adatok és jelszavak biztonságos megőrzéséért és titoktartásáért Ön a felelős.

VI. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések szerint kezelünk. Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, például, ajánlatot kér, gépjárművet vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe, levelezést folytat velünk vagy a honlapunkon egy formanyomtatványt adatokkal kitölt, azzal tudomásul veszi, hogy az adott kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott adatokat a jelen Tájékoztató VII. pontjában leírt célokból kezelni fogjuk.

Amikor Ön a honlapunkat felkeresi, az ún. sütik (cookies) automatikusan gyűjtenek személyes adatokat. Erről részletesebben a jelen Tájékoztató VIII. pontja szól.

 

VII. Mennyi ideig kezeljük, tároljuk a személyes adatokat?

Vállalatunk a személyes adatokat csak az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg arra valamely jogszabály kötelezi. Az adatkezelés céljának megvalósulásával egyidejűleg, vagy ha a jogszabályi kötelezettség megszűnik, illetve ha azt az érintett kéri, a vonatkozó személyes adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek. Vállalatunk fenntartja magának a jogot, hogy – a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az adatkezelést megszüntesse, és az adatokat ennél korábbi időpontban is törölje, amennyiben az adatok kezelése már nem szükséges.

VIII. Milyen harmadik személynek adjuk át a személyes adatokat?

Vállalatunk nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba, valamint nem adja át a személyes adatokat harmadik személyeknek azok saját üzleti céljaira való felhasználásra (például, adatbányász vagy direkt marketing cégek). Ugyanakkor előfordulhat, hogy Vállalatunknak különböző okokból továbbítani kell az Ön meghatározott adatait különböző hatóságoknak vagy más adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak.

VIII.1. Hatóságoknak való átadás

Vállalatunk jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján köteles lehet bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például a rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén, azaz amikor az általunk kezelt adatok véletlenül vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, jogosulatlanul közlik őket harmadik személlyel, vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki, bizonyos adatoknak az adatvédelmi hatóság részére történő átadása válhat szükségessé.

VIII.2. Adatátadás a Porsche Hungaria Kft., a gyártó, a finanszírozók és a biztosítók számára

Amennyiben Ön az általunk értékesített és a Porsche Hungaria Kft. által forgalmazott Audi, Seat, Skoda, Volkswagen vagy Volkswagen Haszongépjármű márkájú gépjárművet vásárol, illetve ezek karbantartását és javítását rendeli meg tőlünk, akkor a Mobilitásgarancia, a jótállás, valamint a hibás teljesítés esetén Önt megillető további jogok aktiválása és érvényesítése során az Ön adatait át kell adnunk a Porsche Hungaria Kft.-nek, illetve a gépjárműgyártónak. Ebben az esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve a gépjárműgyártó is az Ön adatainak kezelőjévé válik. Minderről az adatkezelésről további információt talál a jelen Tájékoztató VII. pontjában.

Új autó vásárlása, illetve javítási és karbantartási szolgáltatás igénybe vétele esetén ugyancsak átadjuk adatait a Porsche Hungaria Kft. illetve a gépjárműgyártó számára annak érdekében, hogy megkereshessék Önt annak felmérése céljából, hogy mennyire volt megelégedve a gépjárművel és szolgáltatásainkkal. Ebben az esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve a gépjárműgyártó is az Ön adatainak kezelőjévé válik. Amennyiben a DasWeltAuto hálózatban vásárol használt autót, úgy adatait a Porsche Hungaria Kft. részére továbbítjuk, a DasWeltAuto szolgáltatásokra vonatkozó elégedettségének felmérése céljából.

Amennyiben Ön részben vagy egészben banki vagy lízing finanszírozással kíván gépjárművet vásárolni, és ennek ügyintézését a Vállalatunkon keresztül kezdeményezi, az ehhez szükséges adatait átadjuk az Ön által megjelölt finanszírozó banknak vagy lízingcégnek. Ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég is az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég adatkezeléséről a banktól, illetve lízingcégtől kaphat részletes tájékoztatást.

Amennyiben Ön a gépjárművásárláskor a Vállalatunkon keresztül kívánja megkötni a gépjárműre vonatkozó biztosításokat, Vállalatunk az Ön által választott biztosító megbízottjaként fog eljárni, és az Ön adatait a biztosítónak át fogja adni. Ebben az esetben az adott biztosító az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben a biztosító adatkezeléséről a biztosítótól kaphat részletes tájékoztatást.

VIII.3. Átadás adatfeldolgozóknak

Vállalatunk a személyes adatok kezelése során szakmai partnereket, ún. adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek Vállalatunk megbízásából tevékenykednek. A Vállalatunk által alkalmazott adatfeldolgozók listáját a jelen Tájékoztató végén található táblázat felsorolja, és Adatfeldolgozó ezt a listát folyamatosan aktualizálja, és honlapján elérhetővé teszi. Így Ön mindenkor ellenőrizni tudja, hogy mely adatfeldolgozókhoz kerülhetnek továbbításra személyes adatai.

Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Az érintettel szemben Vállalatunk felel az adatfeldolgozó által okozott kárért.

Az adatfeldolgozó partnereket gondosan választottuk ki, akik megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az Ön adatainak a kezelése összhangban legyen az adatvédelmi előírásokkal, és az Ön jogainak a védelme biztosítva legyen. A partnerek az átadott személyes adatokat nem használhatják fel a saját üzleti céljaikra, és az adatokat nem adhatják át harmadik felek részére.

Adatfeldolgozó igénybevételére egyes szerviz-tevékenységek (pl. karosszéria lakatos és fényező munkák, a Mobilitásgarancia szolgáltatások nyújtása) vagy marketing akciók lebonyolítása során (pl. call center, marketing ügynökség) kerülhet sor. Továbbá, a Porsche Hungaria Kft. adatfeldolgozóként jár el, amikor a Porsche Hungaria Kft. által biztosított IT és marketing szolgáltatások igénybevétele során az Ön adatait átadjuk részére, az Ön magasabb szintű kiszolgálása érdekében.

IX. Milyen jogszabályi alapja és céljai vannak az adatkezelésünknek?

A személyes adatok kezelésére csak az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályai szerint kerül sor,

 1. a velünk megkötni szándékozott szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan (például, ha Ön ajánlatot kér vagy gépjárművet vásárol, vagy javítási szolgáltatást kíván igénybe venni);
 2. amennyiben Vállalatunk jogos érdeke azt megkívánja (például, szerződésből vagy szerződésen kívül keletkezett követelés); vagy
 3. ha Ön az adatainak egy vagy több meghatározott célból és módon való kezeléséhez kifejezetten hozzájárult.

A fentieken túl jogszabály is kötelezheti Vállalatunkat bizonyos adatok kezelésére, illetve meghatározott ideig való megőrzésére.

A következő pontokban a különböző jogszabályi alapon folytatott adatkezelések eseteit, szabályait, célját és a kezelt adatok megőrzési idejét ismertetjük.

IX.1. A szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések

IX.1.1. Ajánlatkérés, illetve általános érdeklődés termékekről vagy szolgáltatásokról

Amennyiben Ön bármilyen formában (telefonon, e-mailen, online formanyomtatvány kitöltésével, vagy személyesen) ajánlatot vagy felvilágosítást kér az általunk forgalmazott, Volkswagen Konszernhez tartozó márkával kapcsolatos termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, az ajánlat vagy felvilágosítás kérése során Ön által megadott adatokat fogjuk kezelni.

Az adatkezelés célja az Ön megkeresésének, kérésének megválaszolása.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az ajánlatkérés vagy egyéb megkeresés kezeléséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb 12 hónapig tároljuk.

IX.1.2. Gépjármű-vásárlás

Amennyiben Ön gépjárművet vásárol nálunk, a gépjármű adásvételi szerződésben megadott adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, személyi ig. száma, telefonszám, e-mail cím), valamint a megvásárolt gépjármű adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja az Önnel kötött szerződés teljesítése, és a számlázás.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az adásvételi szerződés teljesítésének ideje alatt (ideértve a garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb 13 évig tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Használt gépjármű vásárlása esetén a gépjármű adásvételi szerződés aláíróinak személyazonosságát két tanú hitelesíti. A szerződés a tanúk nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát és aláírását rögzíti. A tanúk személyes adatait Vállalatunk a szerződésre irányadó megőrzési ideig tárolja, azokat kizárólag a szerződéssel összefüggő célra használhatja fel. 

IX.1.3. Szerviz-esemény

Amennyiben Ön javítási vagy karbantartási szolgáltatást vesz igénybe vállalatunknál, a szervizmunkalapon megadott adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím) és gépjárműve adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja az Ön által megrendelt szolgáltatás teljesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat a szolgáltatás teljesítéséből követően keletkező esetleges követelések elévülési ideje alatt (ideértve garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb három évig tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.1.4. Tartozék- és alkatrészvásárlás

Amennyiben Ön gépjárművéhez tartozékot vagy alkatrészt vásárol és a fizetés során számlát igényel, a számlán szereplő adatait (név, lakcím) kezeljük.

Az adatkezelés célja a számlázás.

Adatait külön nem tároljuk, tájékoztatjuk azonban, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig)  kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.2. Vállalatunk érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekén alapuló adatkezelések

Egyes esetekben az érintettek adatvédelemhez és személyes adataikhoz való joga és az adatkezelők jogos érdekei látszólag ütközhetnek. Ilyen esetekben az adatkezelők érdekmérlegelés útján juthatnak arra a következtetésre, hogy az adatkezelés a jogos érdekeik érvényesítése miatt szükséges. Ilyen esetben nem jogosult azonban az adatkezelő a jogos érdekén túlmenő vagy tömeges adatkezelésre.

Az érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdek sokféle lehet, az alábbiakban tájékoztatást adunk a leggyakrabban előforduló ilyen adatkezelésekről.

IX.2.1. Visszahívási akciók

A Volkswagen Konszern által forgalmazott márkákat érintő visszahívási akciók során az érintett gépjármű alvázszáma alapján a Porsche Hungaria Kft. megkísérli azonosítani az érintett gépjármű tulajdonosait. Amennyiben Ön egy ilyen érintett gépjármű tulajdonosa, de adatai a Porsche Hungaria Kft. adatbázisaiban nem szerepelnek, úgy a Porsche Hungaria Kft. a mindenkori illetékes hatóságtól (jelenleg a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Államtitkárságától) szerzi be az Ön adatait.

Az adatkezelés indoka a valamilyen biztonsági kockázattal érintett gépjármű azonosítása és visszahívása az Ön biztonsága érdekében.

Az adatok megőrzésének időtartama: a visszahívás okából fakadóan keletkezett igényekből származó követelések elévülésének ideje, de legfeljebb 10 év.

IX.2.2. Motorcsere

Motorcsere esetén az új motorba a régi motorszám kerül beütésre, amelyet a Porsche Hungaria Kft. jogszabály alapján köteles nyilvántartani, az Ön nevével és lakcímével együtt.

Az adatkezelés indoka jogszabályi kötelezettség.

Az adatok megőrzésének időtartama: 10 év

IX.2.3. Ügyél-elégedettség mérése

Az új autót vásárlókat időről időre megkereshetjük, hogy felmérjük mennyire voltak megelégedve a gépjárművükkel és szolgáltatásainkkal. Időről-időre ilyen céllal továbbíthatjuk adatait a Porsche Hungaria Kft.-nek, illetve a márka szerinti gyártónak, amely esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve gyártó válik az Ön adatainak kezelőjévé.

Az adatkezelés indoka a gépjárművek és szolgáltatások folyamatos fejlesztése, az ügyféligények jobb felmérése.

Az adatok megőrzésének időtartama: a megkereséstől számított 12 hónap.

IX.2.4. Szerződésen kívüli károkozás

Amennyiben valaki a velünk megkötött szerződéseihez nem kapcsolódóan okoz kárt Vállalatunk számára, például, egy tesztvezetés során az ő hibájából kár keletkezik a tesztvezetésre átvett gépjárműben, vagy a kereskedésben, illetve szervizben anyagi kárt vagy személyi sérülést okoz, vállalatunk a kárral kapcsolatos igényérvényesítés során kezelni fogja a károkozó adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím).

Az adatkezelés indoka a jogos igény érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama, vagy legfeljebb a káreseményről való tudomásszerzéstől számított öt év, attól függően, hogy melyik a hosszabb.

IX.2.5. Bírság továbbszámlázása, biztosítási ügyintézés, hatósági megkeresés

Amennyiben Ön bérbe vesz vagy tesztvezetésre átvesz egy gépjárművet, és azzal szabálysértést követ el vagy egyéb, pótdíj szankcióval járó szabályszegést követ el (pl. jegyváltás nélkül parkol), a kiszabott bírságot, díjat vagy pótdíjat továbbszámlázzuk Önnek. Ezekben az esetekben a szükséges, a bérleti szerződés megkötése illetve a tesztvezetés során megadott adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím) kezelni fogjuk. Ha pedig a gépjárművel olyan esemény történik, amely biztosítási káreseménynek minősülhet, úgy a kárbejelentőn megadott adatait kezelni valamint továbbítani fogjuk a biztosítónak.

Az adatkezelés indoka a jogos követelés érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama (a kár bekövetkeztétől számított öt év), illetve a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Amennyiben az Ön gépjármű használata során a hatósági eljárás indul, és a hatóság ezzel kapcsolatban keresi meg a Vállalatunkat, akkor a hatóság által igényelt adatokat (jellemzően név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím) a hatóságnak átadjuk.

IX.3. Kifejezett hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Vállalatunk az Ön személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím) automatizált döntéshozatalhoz, illetve profilozáshoz, továbbá üzletszerzési céllal, így új termékajánlatok, akciók népszerűsítése, piackutatás, tesztvezetésre szóló felhívás, nyereményjáték és jótékonysági akciókba való bekapcsolódás céljából kezeli, kizárólag abban a körben, amelyhez Ön az adatkezelési hozzájárulás kitöltése során hozzájárult.

A fentieken belül az adatkezelés célja az, hogy Vállalatunk

 1. az ügyféllel vagy játékossal szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse;
 2. az ügyfelek és érdeklődők tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a minőségi szabványoknak megfelelő, magas színvonalú kiszolgálást (különös tekintettel a garanciális ügyintézésre, a visszahívási akciókra, az inkognitó tesztekre és a CRM-programra);
 3. a tesztvezetők adatait a megkereső hatóság (különösen a közúti szabálysértési eljárásban eljáró hatóság) részére továbbítsa;
 4. az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen elektronikus úton és más módon, tájékoztatókat és hírleveleket küldjön részükre az általuk kiválasztott módon;
 5. az érintettek Vállalatunknál már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával;
 6. az érintettekkel folyamatos kapcsolatot tartson.

Az adatok megőrzésének időtartama: az üzletszerzési céllal kért és gyűjtött adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, kivéve, amennyiben az alábbiakban ettől eltérő megőrzési idő szerepel.

IX.3.1. Automatizált döntéshozatal és profilozás

Vállalatunk az érintett kifejezett és előzetes hozzájárulása esetén az érintettről Vállalatunknál rendelkezésre álló vagy más forrásból jogszerűen szerzett adatok alapján bizonyos célzott megkereséseket automatizált döntéshozatal útján és profilozás eredményeként küldhet. Az automatizált döntéshozatal előre meghatározott szempontok szerinti leválogatással történik, a korábbi adatok alapján meghatározható profilnak megfelelően. Ilyen adatok lehetnek többek között az érintett személyére (pl. nemére, életkorára, lakhelyére, foglalkozására, kedvteléseire) életkörülményeire (pl. családi állapotára és helyzetére, jövedelmi viszonyaira), felhasználási szokásaira vonatkozó adatok. A profilozás célja az érintett felhasználási szokásainak, preferenciáinak leginkább megfelelő ajánlatok kidolgozása.

Az érintett bármikor további információt kérhet a profilozás módjáról, különösen a figyelembe vett adatokról, az azokból levont következtetésekről, illetve az adatok forrásáról.

IX.3.2. Új termékajánlat, akciók, hírlevelek

Amennyiben az érintett hozzájárul Vállalatunk adatkezeléséhez az új termékek, szerviz- és alkatrészakciók, hírlevelek, márkamagazinok stb. küldése céljából, Vállalatunk érintett adatait e célra elkülönítetten kezeli addig, amíg az adatkezelési hozzájárulást az érintett vissza nem vonja.

IX.3.4. Piackutatás

Vállalatunk külön, és a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatokkal össze nem kapcsolható listákon tartja nyilván azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag a fogyasztói szokásaik megismerése érdekében történő kapcsolatfelvétel (piackutatás) céljából történő felhasználáshoz adták hozzájárulásukat. Vállalatunk a piackutatás után haladéktalanul leválasztja az érintett név- és lakcímadatát a kutatás egyéb adatairól, és elkülönítetten, az érintett beazonosíthatóságát és a válaszaival történő összekapcsolását kizáró módon tárolja azokat. Az elkülönítéstől kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása esetén tekint el Vállalatunk.

IX.3.5. Tesztvezetés

Tesztvezetésre jelentkezés esetén az Ön nevén, lakcímén, telefonszámán és e-mail címén kívül, nyilvántartásba vesszük személyi igazolványa és jogosítványa számát, születési helyét és idejét, valamint anyja nevét. Ezekre az adatokra jogos érdekeink érvényesítése céljából is szükségünk van (a megőrzés indokáról és időtartamáról részletesen lásd a jelen Tájékoztató VII.2.5. pontját).

IX.3.6. Nyereményjáték

Meghatározott nyereményjátékra való jelentkezés esetén Vállalatunk a játékszabályzatban meghatározott személyes adatokat kezeli a sorsolás lebonyolítása és a nyeremények átadása céljából. Egyéb érvényes adatkezelési hozzájárulás hiányában Vállalatunk a nyereményjáték lebonyolítását követően törli a játékosok adatait. Vállalatunk a nyertesek adatait a nyereményekkel kapcsolatos esetleges igényérvényesítéssel kapcsolatos, illetve az adózással és a szerencsejátékok felügyeletével kapcsolatos jogszabályok szerinti kötelezettségek elévülési idején belül őrzi meg, ezt követően törli.

IX.3.7. Jótékonysági akciók

Az egyes jótékonysági akciók céljából egyedi módon gyűjtött és kezelt adatokat Vállalatunk egyéb általános adatkezelési hozzájárulás hiányában a jótékonysági akció megvalósulását követően törli.

X. Mik azok a sütik és közösségi pluginek, és mire szolgálnak?

Weboldalunk automatikusan gyűjt adatokat ún. sütik (cookies) alkalmazása révén. A süti egy kis méretű szöveges fájl, amely internet beállításokat tárol. Szinte minden honlap alkalmazza ezt a technológiát.

Amikor először látogat el a weboldalra, a süti automatikusan letöltődik a keresőjéből. Ha legközelebb ugyanarról az eszközről lép be a weboldalra, a sütit – és a benne foglalt információt – vagy visszaküldi a rendszer annak a weboldalnak, amely létrehozta (ún. saját süti), vagy elküldi egy másik weboldalnak, amelyhez tartozik (ún. partner süti). Így a weboldal felismeri, hogy az adott oldalt ezzel a keresővel megnyitották, és egyes esetekben módosítja a megjelenített tartalmat.

A weboldalainkon használt sütikről bővebb információt talál az egyes weboldalakon elhelyezett linkeken.

XI. ​​​​​​​Ki jogosult megismerni az Ön általunk kezelt adatait?

A kezelt adatokat az Vállalatunk illetékes munkavállalói, valamint  jelen Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók munkatársai jogosultak megismerni abban a körben, amelyben ez a feladataik ellátásához szükséges.

20.11.2018
Brill Kft.

A Brill Kft. marketingtevékenységgel kapcsolatos adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója

A Brill Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Halasi út 32.,

cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-102236, adószám: 10656767-2-03,

telefonszám: 76/503-020, e-mail: vw@brillkft.hu, fax: 76/503-021, web:

www.brillkft.hu

https://www.facebook.com/skodakecskemet;

https://www.facebook.com/audikecskemet, önállóan képviseli: Juhász Péter

ügyvezető), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett

természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó

jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja

az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait,

és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a

mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint

egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

A jelen, marketingtevékenységekkel kapcsolatos adatvédelmi Tájékoztató az

Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban:

Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket

tömören tájékoztassa az Adatkezelő marketinggel kapcsolatos tevékenységeit

érintő, adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen

Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem

tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a vonatkozó egyéb tájékoztatók,

a Szabályzat, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az

irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat

teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges

helyszínén, a 6000 Kecskemét, Halasi út 32. sz. alatt.

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez

elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Kik az érintettek?

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat

alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható

természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Példálózó

felsorolással érintettek a hírlevélre feliratkozók, stb.

Milyen marketinggel kapcsolatos adatkezelési tevékenységeket végez az

Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

Ügyfélelégedettség mérése

1. Az ügyfélelégedettség mérése önkéntes hozzájáruláson alapul.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő

szolgáltatásait igénybe vette és értékeli azokat a minőség javítása és/vagy

visszajelzés céljával.

3. Kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás

telefonszám kapcsolattartás

mennyire volt elégedett a

szolgáltatással, termékkel,

magatartással?

válaszadáshoz és a szolgáltatások,

termékek, Adatkezelő

magatartásának minőségének

javításához szükséges

elégedetlenség oka válaszadáshoz és a szolgáltatások

minőségének javításához szükséges

egyéb közlendő válaszadáshoz és a szolgáltatások

minőségének javításához szükséges

munkaszám azonosítás

szerviztanácsadó, értékesítő, egyéb

munkatárs neve (ha az

értelmezhető)

azonosítás

dátum azonosítás

aláírás (ha az értelmezhető) azonosítás

érintett hangja (ha rögzített

telefonon keresztül történt)

azonosítás

4. Az adatkezelés célja a szolgáltatások, termékek, az Adatkezelő

magatartásának minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és

kapcsolattartás.

5. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy ha az érintett

előzetesen hozzájárult adatainak ügyfélelégedettség mérésre

Adatkezelőtől különböző adatfeldolgozó által történő felhasználására

(példálózó felsorolással élve: Porsche Hungária Kft.), akkor az

ügyfélelégedettséget mérő adatfeldolgozó az Adatkezelőtől különböző, a

hozzájárulásban megnevezett szervezet lesz. Ilyen esetben az

adatfeldolgozó e hozzájárulás alapján keresheti meg az érintettet.

6. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra is, hogy amennyiben az

érintett adatait együttesen, közösen kezeli más adatkezelővel, amely

adatkezelőt az érintett számára korábban meghatározott, és az együttes

adatkezelés jogalapja meghatározott, úgy ez az adatkezelő is

megkeresheti az érintettet ügyfélelégedettség mérésével.

7. Adatkezelő a véleményeket, az adott érintettre nem visszavezethető, az

érintett nevével nem összekapcsolható adatokat statisztikai célokból is

felhasználja.

8. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

1. A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata

és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel,

kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet

önkéntes hozzájáruláson alapul.

2. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő

közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt

vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

3. Kezelt adatok köre és célja:

érintett publikus neve azonosítás

publikus fotója azonosítás

publikus e-mail címe kapcsolattartás

érintett közösségi oldalon keresztül

küldött üzenete

kapcsolattartás, válaszadás alapja

érintett általi értékelés, vagy más

művelet eredménye

minőségjavítás, vagy egyéb művelet

célja

4. A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az

azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak

közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A

közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

5. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Marketing sms küldése

1. A marketing sms küldő szolgáltatás önkéntes hozzájáruláson alapul.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki sms-ban értesülni kíván

az Adatkezelő legújabb akcióról, ezért személyes adatainak megadásával

az sms küldő szolgáltatásra feliratkozik.

3. A kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás

telefonszám sms küldéshez szükséges

4. A marketing sms küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes

körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő

legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások

változásáról, elmaradásáról.

5. Amennyiben az sms kiküldését az Adatkezelő nevében és javára,

vonatkozó szerződés alapján adatfeldolgozó teszi meg, úgy Adatkezelő az

adatfeldolgozót a Szabályzat I. sz. mellékletében megnevezi.

meghatározott adatfeldolgozó teszi meg.

6. Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az

ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik

az sms adatállományból, vagy megerősítést nem ad.

7. Az érintett az sms adatállományból bármikor leiratkozhat az sms-re küldött

válaszüzenettel, valamint a vw@brillkft.hu e-mail címre küldött lemondási

kérelem útján.

8. Postai úton a következő címen iratkozhat le az sms adatállományból: Brill

Kft., 6000 Kecskemét, Halasi út 32.

9. Az Adatkezelő a sms adatállományt háromévente felülvizsgálja, és az sms

küldő szolgáltatás további igénybevételéhez három év után megerősítő

hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő

hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

10. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további

hozzájárulást nem ad.

Weboldal látogatási adatok

Hivatkozások és linkek

Cookie-k

1. Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább

határozza meg:

a. Feltétlenül szükséges cookie-k

b. Funkcionális cookie-k

c. Célzott cookie-k

d. Harmadik fél által biztosított cookie-k

2. A cookie segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában,

felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének

fokozása érdekében.

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, de

marketing tevékenységgel kapcsolatban Adatkezelő gyakran veszi igénybe

külső adatfeldolgozók segítségét is, akik felsorolása aránytalanul nagy

nehézséggel járna a jelen Tájékoztatóban, ezért a Szabályzat I. sz.

mellékletében kerültek meghatározásra az igénybe vett adatfeldolgozó(k).

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor

továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen

és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez feltétlenül szükséges.

Milyen jogaim vannak?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

alapján az érintett az Adatkezelő(k)től tájékoztatást kérhet az adatai

kezeléséről, jogosult kérelmére hozzáférést kapni személyes adatai és az azok

kezelésével összefüggő információkhoz (hozzáférés joga), kérelmezheti adatai

helyesbítését (hozzáférés joga), kérelmezheti személyes adatai kezelésének

korlátozását (korlátozáshoz való jog), kérelmezheti törlését (törléshez,

elfeledtetéshez való jog), tiltakozhat az adatkezelés ellen (tiltakozás joga),

kezdeményezheti a hatóság vagy bíróság előtti eljárást (hatósági, bírósági

jogorvoslathoz való jog). Érintett bármely megadott hozzájárulását bármikor,

indoklás és díjfizetés nélkül visszavonhatja (az Adatkezelők bármelyikétől,

többes adatkezelés esetén).

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban (lásd a

weboldalt) kerültek meghatározásra.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről,

továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás

kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását az Adatkezelő (és

adatfeldolgozók) vonatkozásában

 postai cím: 6000 Kecskemét, Halasi út 32.

 e-mail cím: vw@brillkft.hu

 fax: 76/503-021

címre küldött, az érintett nevét, címét és e-mail címét, mint azonosítási és

kapcsolattartási adatokat tartalmazó nyilatkozattal tehetik meg. Az

Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de

maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a

szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint

jogszabályban foglaltak alapján.

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással,

elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak

megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az

ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban

foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes

kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az

érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat

követelhet.

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi

azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási

szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi

szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az

alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól

tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási

rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és

alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több

lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes

adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan

nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében

gondoskodik különösen:

 A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen

belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai

védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

 Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító

intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a

másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági

mentés);

 Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

 Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai

védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár

elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében

bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás,

tűzvédelem).

Egyéb információk

Adatkezelő kijelenti, hogy

 a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a

Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti

megváltoztatására a jogot fenntartja.

 

A Brill Kft.

értékesítési tevékenységgel kapcsolatos

adatkezelési és

adatvédelmi tájékoztatója

A Brill Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Halasi út 32.,

cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-102236, adószám: 10656767-2-03,

telefonszám: 76/503-020, e-mail: vw@brillkft.hu, fax: 76/503-021, web:

www.brillkft.hu

https://www.facebook.com/skodakecskemet;

https://www.facebook.com/audikecskemet, önállóan képviseli: Juhász Péter

ügyvezető), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett

természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó

jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja

az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait,

és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a

mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint

egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

Jelen, az értékesítési tevékenységekkel kapcsolatos adatvédelmi Tájékoztató

az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban:

Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket

tömören tájékoztassa az Adatkezelő értékesítési tevékenységeit érintő,

adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató

a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt

kérdéskörök, témák vonatkozásában a vonatkozó egyéb tájékoztatók, a

Szabályzat, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az

irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat

teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges

helyszínén, a 6000 Kecskemét, Halasi út 32. sz. alatt.

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez

elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy együttes, közös adatkezelést

végez a Porsche Hungária Kft. (mint gépjármű importőr) és a Volkswagen AG

(mint gépjármű gyártó, e két adatkezelő közös elérhetősége: 1139 Budapest,

Fáy u. 27., adatvedelem@porsche.hu) adatkezelőkkel a következő

adatkezelések kapcsán az alábbi célból:

 Gépjármű értékesítéssel (szerződéskötéssel) kapcsolatos adatkezelés

során, a közös adatkezelés célja és indoka: érintett megrendelésének

teljesítése, egyeztetés a gépjármű gyártójával, későbbi

igényérvényesítés,

A közös adatkezelés során a fent említett adatkezelők munkatársai is kezelik az

adatokat, de kizárólag azokat, amelyek a feladataik végzéséséhez

szükségesek.

Kik az érintettek?

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat

alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható

természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Példálózó

felsorolással érintettek az érdeklődők, a próbaútra jelentkezők, a hírlevélre

feliratkozók, az ügyfelek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes

személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői,

kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói, stb.

Milyen értékesítéssel kapcsolatos adatkezelési tevékenységeket végez az

Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

Ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés

1. Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott

szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak

megadása mellett.

3. Kezelt adatok köre és célja abban az esetben, ha az érintett nem a

weboldal kapcsolati menüpontján keresztül kér ajánlatot:

név* azonosítás

telefonszám kapcsolattartás

email cím kapcsolattartás

ajánlat tárgya ajánlatadáshoz szükséges

4. Kezelt adatok köre és célja abban az esetben, ha az érintett a weboldal

kapcsolati menüpontján keresztül kér ajánlatot:

megszólítás* azonosítás

titulus azonosítás

vezetéknév* azonosítás

keresztnév* azonosítás

utca, házszám kapcsolattartás

irányítószám kapcsolattartás

helység kapcsolattartás

ország kapcsolattartás

telefonszám kapcsolattartás

mettől meddig elérhető (óra, tól-ig) kapcsolattartás

fax szám kapcsolattartás

email cím kapcsolattartás

üzenet szövege* ajánlatadáshoz szükséges

milyen módon történjen a

kapcsolattartás*

kapcsolattartáshoz és

ajánlatadáshoz szükséges

tesztvezetési igény jelzése kapcsolattartáshoz és

ajánlatadáshoz szükséges

gépkocsi vásárlás tervezett

időpontja

ajánlatadáshoz szükséges

5. Kezelt adatok köre és célja abban az esetben, ha az érintett a weboldal

konfigurátor menüpontján keresztül kér ajánlatot, amely esetben közös

adatkezelés történik a Porsche Hungária Kft-vel (az érintett által történő

hozzájárulás elfogadását követően, mert a konfigurátort a nevezett

adatkezelő üzemelteti):

megszólítás* azonosítás

titulus azonosítás

vezetéknév* azonosítás

keresztnév* azonosítás

utca, házszám kapcsolattartás

irányítószám kapcsolattartás

helység kapcsolattartás

ország kapcsolattartás

telefonszám kapcsolattartás

mettől meddig elérhető (óra, tól-ig) kapcsolattartás

fax szám kapcsolattartás

email cím kapcsolattartás

milyen módon történjen a

kapcsolattartás*

kapcsolattartáshoz és

ajánlatadáshoz szükséges

tesztvezetési igény jelzése kapcsolattartáshoz és

ajánlatadáshoz szükséges

gépkocsi vásárlás tervezett

időpontja

ajánlatadáshoz szükséges

6. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és

kapcsolattartás.

7. Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig, vagy ha

az érintett kifejezetten hozzájárult, a hozzájárulásban meghatározott ideig,

gépjármű kiajánlása céljából.

Próbaútra történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

1. A próbaúttal kapcsolatos felelősségvállaló nyilatkozat adása önkéntes

hozzájáruláson alapul, de a jelentkezés feltétele.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki próbaútra kíván

jelentkezni és ezért adatainak megadása mellett felelősségvállaló

nyilatkozatot tesz.

3. Kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás és kapcsolattartás

cím azonosítás és kapcsolattartás

jogosítvány száma azonosítás

személyigazolvány száma azonosítás

telefonszám kapcsolattartás

email cím kapcsolattartás

aláírás azonosítás

jelenleg használt autójának

márkája és típusa

statisztikai célból

jelenleg használt autójának

évjárata

statisztikai célból

érdeklődés körbe tartozó modellek

megjelölése

statisztikai célból

gépkocsi vásárlás tervezett

időpontja

ajánlatadáshoz

4. Az adatkezelés célja az érintettek nyilatkozattétele, azonosítása és szükség

esetén kapcsolatfelvétel és -tartás.

5. Amennyiben érintett a szolgáltatás nyújtását befolyásoló vagy kizáró tény

tár fel az Adatkezelő részére, vagy Adatkezelő ilyen tényt egyértelműen és

bizonyíthatóan talál az érintettel kapcsolatban (pl. alkoholos

befolyásoltság) úgy Adatkezelő az adott, felelősségvállaló nyilatkozat

adásához kötött szolgáltatás(ok) nyújtását megtagadhatja.

6. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek

érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az

Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában,

amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást

támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2)

bekezdése alapján legalább 8 évig.

Gépjármű értékesítéssel (szerződéskötéssel) kapcsolatos adatkezelés

1. A megállapodás megkötése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, a

GDPR alkalmazását követően az adatkezelés jogalapja a szerződéskötés.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet

nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel

– személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt gépjármű

értékesítésével kapcsolatban (akár vevő, akár eladó).

3. Kezelt adatok köre és célja:

vezetéknév* azonosítás

keresztnév* azonosítás

helység* kapcsolattartás

utca, házszám* kapcsolattartás

irányítószám* kapcsolattartás

szül. hely, idő azonosítás

anyja neve* azonosítás

sz.ig.sz* azonosítás

telefonszám* kapcsolattartás

e-mail cím* kapcsolattartás

gépjármű adatai szerződés tartalmi eleme

vételár és fizetési feltételek szerződés tartalmi eleme

jogok és kötelezettségek szerződés tartalmi eleme

4. Az adatkezelés célja a gépjármű értékesítésének lebonyolítása, a

tulajdonjog átruházás lehetővé tétele és bizonyítása, kapcsolattartás.

5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és

kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony

kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok

vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a

könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi

C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Bérautó kölcsönzéssel kapcsolatos adatkezelés

1. A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől

személyes adatainak önkéntes megadásával szolgáltatást rendel.

3. A kezelt adatok köre:

név* azonosítás és kapcsolattartás

születési hely és idő* azonosítás

lakcím* azonosítás és kapcsolattartás

személyigazolvány száma* azonosítás

személyigazolvány érvényességi

ideje*

jogosultságok biztosításának feltétele

jogosítvány száma* azonosítás

jogosítvány érvényességi ideje* jogosultságok biztosításának feltétele

telefonszám kapcsolattartás

autó állapotának leírása a

bérbeadás pillanatában*

szolgáltatás nyújtásához, későbbi

igényérvényesítéshez szükséges

autó tartozékainak leírása a

bérbeadás pillanatában*

szolgáltatás nyújtásához, későbbi

igényérvényesítéshez szükséges

átvett tartozékok darabszáma* szolgáltatás nyújtásához, későbbi

igényérvényesítéshez szükséges

szolgáltatás igénybevételének kezdő

időpontja*

szolgáltatás nyújtásához szükséges

díjazás és fizetési feltételek* szolgáltatás nyújtásához szükséges

aláírás* azonosítás

4. Az adatkezelés célja az autóbérlési szolgáltatást megrendelő érintettek

azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés

egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.

5. Adatfeldolgozó igénybe vétele: Adatkezelő a teljesítést elősegítendő az

érintett adatait átadja az érintett számára előzetesen megnevezett

adatfeldolgozó számára, a megrendelés teljesítése céljából.

6. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és

kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony

kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok

vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a

könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi

C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Tartozék bérlettel kapcsolatos adatkezelés

1. A tartozékbérlés (szerződés megkötése) önkéntes hozzájáruláson alapul. A

GDPR alkalmazásától kezdődően az adatkezelés jogalapja a

szerződéskötés.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől

személyes adatainak önkéntes megadásával tartozék bérleti szolgáltatást

rendel.

3. A kezelt adatok köre:

név* azonosítás és kapcsolattartás

születési hely és idő* azonosítás

lakcím* azonosítás és kapcsolattartás

személyigazolvány száma* azonosítás

telefonszám kapcsolattartás

tartozék megnevezése, darabszáma szolgáltatás nyújtásához, későbbi

igényérvényesítéshez szükséges

szolgáltatás igénybevételének kezdő

időpontja*

szolgáltatás nyújtásához szükséges

díjazás és fizetési feltételek* szolgáltatás nyújtásához szükséges

aláírás* azonosítás

4. Az adatkezelés célja az autóbérlési szolgáltatást megrendelő érintettek

azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés

egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.

5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és

kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony

kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok

vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a

könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi

C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Bizományi szerződéssel kapcsolatos adatkezelés

1. A bizományosi megbízás és értékesítés önkéntes hozzájáruláson alapul. A

GDPR alkalmazását követően az adatkezelés jogalapja a szerződés.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel

bizományosi megbízást köt.

3. Kezelt adatok köre és célja

név azonosítás, számlázás

cím azonosítás,kapcsolattartás,

számlázás

születési hely, idő azonosítás

anyja neve azonosítás

sz.ig.szám azonosítás

gépjármű típusa azonosítás

rendszám azonosítás

gépjármű színe azonosítás

alvázszám azonosítás

motorszám azonosítás

lökettérfogat azonosítás

gyártási év azonosítás

fogalomba helyezés dátuma azonosítás

kilométeróra állás szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán szükséges

teljesítmény szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán szükséges

fizetési mód megjelölése teljesítéshez szükséges

aláírás* azonosítás

4. Az adatkezelés célja a bizományosi megbízás megkötése, annak teljesítése

és kapcsolattartás.

5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és

kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony

kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok

vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a

könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi

C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Használatba vételi megállapodással kapcsolatos adatkezelés

1. A megállapodás megkötése, és így az abban megadott adatok az

Adatkezelő által történő kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. A GDPR

(EU 2016/679. sz. rendelete) alkalmazásától kezdődően az adatkezelés

jogalapja a szerződéskötés. Amennyiben a megállapodásban, vagy a

vonatkozó jogszabályokban foglaltakat a használó megszegi, például az

érintett a használatba adott gépjárművel túllépi a megengedett

sebességhatárt, tiltott helyen parkol, azzal kárt okoz, stb., akkor az

Adatkezelő az érintett adatait hatósági és/vagy bírósági eljárásban akkor

is felhasználhatja, kezelheti, szükség esetén továbbíthatja, ha az adatok

kezelésének hozzájárulását az érintett már visszavonta, mert az ilyen

esetekben az Adatkezelő jogos érdeke vagy jogszabályon alapuló

kötelezettség teljesítése lesz az adatkezelés jogalapja.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel

használatba vételi megállapodást köt.

3. Kezelt adatok köre és célja

név azonosítás, számlázás, szükség esetén

jogérvényesítés

cím azonosítás, kapcsolattartás,

számlázás, szükség esetén

jogérvényesítés

születési hely, idő azonosítás

vezetői engedély száma és

érvényessége

azonosítás, szükség esetén

jogérvényesítés

személyi igazolvány száma és

érvényessége

azonosítás, szükség esetén

jogérvényesítés

gépjármű típusa azonosítás

rendszám azonosítás

gépjármű színe azonosítás

alvázszám azonosítás

motorszám azonosítás

szín azonosítás

forgalmi engedély száma és

érvényessége

azonosítás

aláírás* azonosítás

4. A megállapodásban megadott adatok kezelésének célja a használó

azonosítása, a szerződéskötés lehetővé tétele, szükség esetén jogok és

kötelezettségek gyakorlása, érvényesítése, valamint kapcsolatfelvétel és -

tartás.

5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és

kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony

kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok

vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a

könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi

C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a

feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében

meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az

adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók

tevékenységéért.

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor

továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen

és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez feltétlenül szükséges.

Milyen jogaim vannak?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

alapján az érintett az Adatkezelő(k)től tájékoztatást kérhet az adatai

kezeléséről, jogosult kérelmére hozzáférést kapni személyes adatai és az azok

kezelésével összefüggő információkhoz (hozzáférés joga), kérelmezheti adatai

helyesbítését (hozzáférés joga), kérelmezheti személyes adatai kezelésének

korlátozását (korlátozáshoz való jog), kérelmezheti törlését (törléshez,

elfeledtetéshez való jog), tiltakozhat az adatkezelés ellen (tiltakozás joga),

kezdeményezheti a hatóság vagy bíróság előtti eljárást (hatósági, bírósági

jogorvoslathoz való jog). Érintett bármely megadott hozzájárulását bármikor,

indoklás és díjfizetés nélkül visszavonhatja (az Adatkezelők bármelyikétől,

többes adatkezelés esetén).

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban (lásd a

weboldalt) kerültek meghatározásra.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről,

továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás

kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását

az Adatkezelő vonatkozásában

 postai cím: 6000 Kecskemét, Halasi út 32.

 e-mail cím: vw@brillkft.hu

 fax: 76/503-021

közös adatkezelés esetén a Volkswagen AG (mint gépjármű gyártó) és a

Porsche Hungária Kft. (mint gépjármű importőr) vonatkozásában:

 postai cím: 1139 Budapest, Fáy u. 27.

 e-mail cím: adatvedelem@porsche.hu

címre küldött, az érintett nevét, címét és e-mail címét, mint azonosítási és

kapcsolattartási adatokat tartalmazó nyilatkozattal tehetik meg. Az

Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de

maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a

szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint

jogszabályban foglaltak alapján.

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással,

elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak

megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az

ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban

foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes

kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az

érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat

követelhet.

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi

azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási

szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi

szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az

alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól

tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási

rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és

alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több

lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes

adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan

nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében

gondoskodik különösen:

 A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen

belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai

védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

 Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító

intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a

másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági

mentés);

 Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

 Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai

védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár

elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében

bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás,

tűzvédelem).

Egyéb információk

Adatkezelő kijelenti, hogy

 a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a

Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti

megváltoztatására a jogot fenntartja.

 

A Brill Kft. értékesítési tevékenységgel kapcsolatos adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója

A Brill Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Halasi út 32.,

cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-102236, adószám: 10656767-2-03,

telefonszám: 76/503-020, e-mail: vw@brillkft.hu, fax: 76/503-021, web:

www.brillkft.hu

https://www.facebook.com/skodakecskemet;

https://www.facebook.com/audikecskemet, önállóan képviseli: Juhász Péter

ügyvezető), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett

természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó

jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja

az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait,

és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a

mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint

egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

Jelen, az értékesítési tevékenységekkel kapcsolatos adatvédelmi Tájékoztató

az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban:

Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket

tömören tájékoztassa az Adatkezelő értékesítési tevékenységeit érintő,

adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató

a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt

kérdéskörök, témák vonatkozásában a vonatkozó egyéb tájékoztatók, a

Szabályzat, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az

irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat

teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges

helyszínén, a 6000 Kecskemét, Halasi út 32. sz. alatt.

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez

elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy együttes, közös adatkezelést

végez a Porsche Hungária Kft. (mint gépjármű importőr) és a Volkswagen AG

(mint gépjármű gyártó, e két adatkezelő közös elérhetősége: 1139 Budapest,

Fáy u. 27., adatvedelem@porsche.hu) adatkezelőkkel a következő

adatkezelések kapcsán az alábbi célból:

 Gépjármű értékesítéssel (szerződéskötéssel) kapcsolatos adatkezelés

során, a közös adatkezelés célja és indoka: érintett megrendelésének

teljesítése, egyeztetés a gépjármű gyártójával, későbbi

igényérvényesítés,

A közös adatkezelés során a fent említett adatkezelők munkatársai is kezelik az

adatokat, de kizárólag azokat, amelyek a feladataik végzéséséhez

szükségesek.

Kik az érintettek?

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat

alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható

természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Példálózó

felsorolással érintettek az érdeklődők, a próbaútra jelentkezők, a hírlevélre

feliratkozók, az ügyfelek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes

személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői,

kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói, stb.

Milyen értékesítéssel kapcsolatos adatkezelési tevékenységeket végez az

Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

Ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés

1. Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott

szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak

megadása mellett.

3. Kezelt adatok köre és célja abban az esetben, ha az érintett nem a

weboldal kapcsolati menüpontján keresztül kér ajánlatot:

név* azonosítás

telefonszám kapcsolattartás

email cím kapcsolattartás

ajánlat tárgya ajánlatadáshoz szükséges

4. Kezelt adatok köre és célja abban az esetben, ha az érintett a weboldal

kapcsolati menüpontján keresztül kér ajánlatot:

megszólítás* azonosítás

titulus azonosítás

vezetéknév* azonosítás

keresztnév* azonosítás

utca, házszám kapcsolattartás

irányítószám kapcsolattartás

helység kapcsolattartás

ország kapcsolattartás

telefonszám kapcsolattartás

mettől meddig elérhető (óra, tól-ig) kapcsolattartás

fax szám kapcsolattartás

email cím kapcsolattartás

üzenet szövege* ajánlatadáshoz szükséges

milyen módon történjen a

kapcsolattartás*

kapcsolattartáshoz és

ajánlatadáshoz szükséges

tesztvezetési igény jelzése kapcsolattartáshoz és

ajánlatadáshoz szükséges

gépkocsi vásárlás tervezett

időpontja

ajánlatadáshoz szükséges

5. Kezelt adatok köre és célja abban az esetben, ha az érintett a weboldal

konfigurátor menüpontján keresztül kér ajánlatot, amely esetben közös

adatkezelés történik a Porsche Hungária Kft-vel (az érintett által történő

hozzájárulás elfogadását követően, mert a konfigurátort a nevezett

adatkezelő üzemelteti):

megszólítás* azonosítás

titulus azonosítás

vezetéknév* azonosítás

keresztnév* azonosítás

utca, házszám kapcsolattartás

irányítószám kapcsolattartás

helység kapcsolattartás

ország kapcsolattartás

telefonszám kapcsolattartás

mettől meddig elérhető (óra, tól-ig) kapcsolattartás

fax szám kapcsolattartás

email cím kapcsolattartás

milyen módon történjen a

kapcsolattartás*

kapcsolattartáshoz és

ajánlatadáshoz szükséges

tesztvezetési igény jelzése kapcsolattartáshoz és

ajánlatadáshoz szükséges

gépkocsi vásárlás tervezett

időpontja

ajánlatadáshoz szükséges

6. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és

kapcsolattartás.

7. Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig, vagy ha

az érintett kifejezetten hozzájárult, a hozzájárulásban meghatározott ideig,

gépjármű kiajánlása céljából.

Próbaútra történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

1. A próbaúttal kapcsolatos felelősségvállaló nyilatkozat adása önkéntes

hozzájáruláson alapul, de a jelentkezés feltétele.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki próbaútra kíván

jelentkezni és ezért adatainak megadása mellett felelősségvállaló

nyilatkozatot tesz.

3. Kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás és kapcsolattartás

cím azonosítás és kapcsolattartás

jogosítvány száma azonosítás

személyigazolvány száma azonosítás

telefonszám kapcsolattartás

email cím kapcsolattartás

aláírás azonosítás

jelenleg használt autójának

márkája és típusa

statisztikai célból

jelenleg használt autójának

évjárata

statisztikai célból

érdeklődés körbe tartozó modellek

megjelölése

statisztikai célból

gépkocsi vásárlás tervezett

időpontja

ajánlatadáshoz

4. Az adatkezelés célja az érintettek nyilatkozattétele, azonosítása és szükség

esetén kapcsolatfelvétel és -tartás.

5. Amennyiben érintett a szolgáltatás nyújtását befolyásoló vagy kizáró tény

tár fel az Adatkezelő részére, vagy Adatkezelő ilyen tényt egyértelműen és

bizonyíthatóan talál az érintettel kapcsolatban (pl. alkoholos

befolyásoltság) úgy Adatkezelő az adott, felelősségvállaló nyilatkozat

adásához kötött szolgáltatás(ok) nyújtását megtagadhatja.

6. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek

érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az

Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában,

amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást

támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2)

bekezdése alapján legalább 8 évig.

Gépjármű értékesítéssel (szerződéskötéssel) kapcsolatos adatkezelés

1. A megállapodás megkötése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, a

GDPR alkalmazását követően az adatkezelés jogalapja a szerződéskötés.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet

nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel

– személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt gépjármű

értékesítésével kapcsolatban (akár vevő, akár eladó).

3. Kezelt adatok köre és célja:

vezetéknév* azonosítás

keresztnév* azonosítás

helység* kapcsolattartás

utca, házszám* kapcsolattartás

irányítószám* kapcsolattartás

szül. hely, idő azonosítás

anyja neve* azonosítás

sz.ig.sz* azonosítás

telefonszám* kapcsolattartás

e-mail cím* kapcsolattartás

gépjármű adatai szerződés tartalmi eleme

vételár és fizetési feltételek szerződés tartalmi eleme

jogok és kötelezettségek szerződés tartalmi eleme

4. Az adatkezelés célja a gépjármű értékesítésének lebonyolítása, a

tulajdonjog átruházás lehetővé tétele és bizonyítása, kapcsolattartás.

5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és

kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony

kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok

vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a

könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi

C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Bérautó kölcsönzéssel kapcsolatos adatkezelés

1. A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől

személyes adatainak önkéntes megadásával szolgáltatást rendel.

3. A kezelt adatok köre:

név* azonosítás és kapcsolattartás

születési hely és idő* azonosítás

lakcím* azonosítás és kapcsolattartás

személyigazolvány száma* azonosítás

személyigazolvány érvényességi

ideje*

jogosultságok biztosításának feltétele

jogosítvány száma* azonosítás

jogosítvány érvényességi ideje* jogosultságok biztosításának feltétele

telefonszám kapcsolattartás

autó állapotának leírása a

bérbeadás pillanatában*

szolgáltatás nyújtásához, későbbi

igényérvényesítéshez szükséges

autó tartozékainak leírása a

bérbeadás pillanatában*

szolgáltatás nyújtásához, későbbi

igényérvényesítéshez szükséges

átvett tartozékok darabszáma* szolgáltatás nyújtásához, későbbi

igényérvényesítéshez szükséges

szolgáltatás igénybevételének kezdő

időpontja*

szolgáltatás nyújtásához szükséges

díjazás és fizetési feltételek* szolgáltatás nyújtásához szükséges

aláírás* azonosítás

4. Az adatkezelés célja az autóbérlési szolgáltatást megrendelő érintettek

azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés

egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.

5. Adatfeldolgozó igénybe vétele: Adatkezelő a teljesítést elősegítendő az

érintett adatait átadja az érintett számára előzetesen megnevezett

adatfeldolgozó számára, a megrendelés teljesítése céljából.

6. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és

kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony

kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok

vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a

könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi

C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Tartozék bérlettel kapcsolatos adatkezelés

1. A tartozékbérlés (szerződés megkötése) önkéntes hozzájáruláson alapul. A

GDPR alkalmazásától kezdődően az adatkezelés jogalapja a

szerződéskötés.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől

személyes adatainak önkéntes megadásával tartozék bérleti szolgáltatást

rendel.

3. A kezelt adatok köre:

név* azonosítás és kapcsolattartás

születési hely és idő* azonosítás

lakcím* azonosítás és kapcsolattartás

személyigazolvány száma* azonosítás

telefonszám kapcsolattartás

tartozék megnevezése, darabszáma szolgáltatás nyújtásához, későbbi

igényérvényesítéshez szükséges

szolgáltatás igénybevételének kezdő

időpontja*

szolgáltatás nyújtásához szükséges

díjazás és fizetési feltételek* szolgáltatás nyújtásához szükséges

aláírás* azonosítás

4. Az adatkezelés célja az autóbérlési szolgáltatást megrendelő érintettek

azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés

egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.

5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és

kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony

kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok

vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a

könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi

C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Bizományi szerződéssel kapcsolatos adatkezelés

1. A bizományosi megbízás és értékesítés önkéntes hozzájáruláson alapul. A

GDPR alkalmazását követően az adatkezelés jogalapja a szerződés.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel

bizományosi megbízást köt.

3. Kezelt adatok köre és célja

név azonosítás, számlázás

cím azonosítás,kapcsolattartás,

számlázás

születési hely, idő azonosítás

anyja neve azonosítás

sz.ig.szám azonosítás

gépjármű típusa azonosítás

rendszám azonosítás

gépjármű színe azonosítás

alvázszám azonosítás

motorszám azonosítás

lökettérfogat azonosítás

gyártási év azonosítás

fogalomba helyezés dátuma azonosítás

kilométeróra állás szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán szükséges

teljesítmény szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán szükséges

fizetési mód megjelölése teljesítéshez szükséges

aláírás* azonosítás

4. Az adatkezelés célja a bizományosi megbízás megkötése, annak teljesítése

és kapcsolattartás.

5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és

kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony

kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok

vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a

könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi

C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Használatba vételi megállapodással kapcsolatos adatkezelés

1. A megállapodás megkötése, és így az abban megadott adatok az

Adatkezelő által történő kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. A GDPR

(EU 2016/679. sz. rendelete) alkalmazásától kezdődően az adatkezelés

jogalapja a szerződéskötés. Amennyiben a megállapodásban, vagy a

vonatkozó jogszabályokban foglaltakat a használó megszegi, például az

érintett a használatba adott gépjárművel túllépi a megengedett

sebességhatárt, tiltott helyen parkol, azzal kárt okoz, stb., akkor az

Adatkezelő az érintett adatait hatósági és/vagy bírósági eljárásban akkor

is felhasználhatja, kezelheti, szükség esetén továbbíthatja, ha az adatok

kezelésének hozzájárulását az érintett már visszavonta, mert az ilyen

esetekben az Adatkezelő jogos érdeke vagy jogszabályon alapuló

kötelezettség teljesítése lesz az adatkezelés jogalapja.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel

használatba vételi megállapodást köt.

3. Kezelt adatok köre és célja

név azonosítás, számlázás, szükség esetén

jogérvényesítés

cím azonosítás, kapcsolattartás,

számlázás, szükség esetén

jogérvényesítés

születési hely, idő azonosítás

vezetői engedély száma és

érvényessége

azonosítás, szükség esetén

jogérvényesítés

személyi igazolvány száma és

érvényessége

azonosítás, szükség esetén

jogérvényesítés

gépjármű típusa azonosítás

rendszám azonosítás

gépjármű színe azonosítás

alvázszám azonosítás

motorszám azonosítás

szín azonosítás

forgalmi engedély száma és

érvényessége

azonosítás

aláírás* azonosítás

4. A megállapodásban megadott adatok kezelésének célja a használó

azonosítása, a szerződéskötés lehetővé tétele, szükség esetén jogok és

kötelezettségek gyakorlása, érvényesítése, valamint kapcsolatfelvétel és -

tartás.

5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és

kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony

kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok

vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a

könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi

C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a

feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében

meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az

adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók

tevékenységéért.

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor

továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen

és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez feltétlenül szükséges.

Milyen jogaim vannak?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

alapján az érintett az Adatkezelő(k)től tájékoztatást kérhet az adatai

kezeléséről, jogosult kérelmére hozzáférést kapni személyes adatai és az azok

kezelésével összefüggő információkhoz (hozzáférés joga), kérelmezheti adatai

helyesbítését (hozzáférés joga), kérelmezheti személyes adatai kezelésének

korlátozását (korlátozáshoz való jog), kérelmezheti törlését (törléshez,

elfeledtetéshez való jog), tiltakozhat az adatkezelés ellen (tiltakozás joga),

kezdeményezheti a hatóság vagy bíróság előtti eljárást (hatósági, bírósági

jogorvoslathoz való jog). Érintett bármely megadott hozzájárulását bármikor,

indoklás és díjfizetés nélkül visszavonhatja (az Adatkezelők bármelyikétől,

többes adatkezelés esetén).

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban (lásd a

weboldalt) kerültek meghatározásra.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről,

továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás

kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását

az Adatkezelő vonatkozásában

 postai cím: 6000 Kecskemét, Halasi út 32.

 e-mail cím: vw@brillkft.hu

 fax: 76/503-021

közös adatkezelés esetén a Volkswagen AG (mint gépjármű gyártó) és a

Porsche Hungária Kft. (mint gépjármű importőr) vonatkozásában:

 postai cím: 1139 Budapest, Fáy u. 27.

 e-mail cím: adatvedelem@porsche.hu

címre küldött, az érintett nevét, címét és e-mail címét, mint azonosítási és

kapcsolattartási adatokat tartalmazó nyilatkozattal tehetik meg. Az

Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de

maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a

szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint

jogszabályban foglaltak alapján.

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással,

elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak

megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az

ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban

foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes

kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az

érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat

követelhet.

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi

azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási

szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi

szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az

alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól

tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási

rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és

alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több

lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes

adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan

nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében

gondoskodik különösen:

 A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen

belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai

védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

 Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító

intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a

másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági

mentés);

 Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

 Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai

védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár

elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében

bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás,

tűzvédelem).

Egyéb információk

Adatkezelő kijelenti, hogy

 a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a

Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti

megváltoztatására a jogot fenntartja.

 

A Brill Kft. operatív működésével kapcsolatos adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója

A Brill Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Halasi út 32.,

cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-102236, adószám: 10656767-2-03,

telefonszám: 76/503-020, e-mail: vw@brillkft.hu, fax: 76/503-021, web:

www.brillkft.hu

https://www.facebook.com/skodakecskemet;

https://www.facebook.com/audikecskemet, önállóan képviseli: Juhász Péter

ügyvezető), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett

természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó

jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja

az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait,

és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a

mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint

egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

Jelen, az operatív működésével kapcsolatos adatvédelmi Tájékoztató az

Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban:

Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket

tömören tájékoztassa az Adatkezelő operatív működését érintő,

adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató

a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt

kérdéskörök, témák vonatkozásában a vonatkozó egyéb tájékoztatók, a

Szabályzat, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az

irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat

teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges

helyszínén, a 6000 Kecskemét, Halasi út 32. sz. alatt.

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez

elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Kik az érintettek?

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat

alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható

természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Példálózó

felsorolással érintettek az érdeklődők, a saját Munkatársak, az Adatkezelő

természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek

képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói, stb.

Milyen operatív működéssel kapcsolatos adatkezelési tevékenységeket végez

az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

Információ kérése

1. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel

kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak

megadása mellett.

3. Kezelt adatok köre és célja:

megszólítás* azonosítás

titulus azonosítás

vezetéknév* azonosítás

keresztnév* azonosítás

utca, házszám kapcsolattartás

irányítószám kapcsolattartás

helység kapcsolattartás

ország kapcsolattartás

telefonszám kapcsolattartás

mettől meddig elérhető (óra, tól-ig) kapcsolattartás

fax szám kapcsolattartás

email cím kapcsolattartás

üzenet szövege* válaszadáshoz szükséges

milyen módon történjen a

kapcsolattartás*

kapcsolattartáshoz és válaszadáshoz

szükséges

4. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és

kapcsolattartás.

5. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

1. Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által

meghirdetett álláspályázatra jelentkezik.

3. A kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás

szül. hely, idő azonosítás

megpályázott pozíció neve jelentkezés beazonosításához

szükséges

különleges adat, pl. egészségügyi

adat

különleges adat kezelésére csak

akkor kerül sor, ha az a pozíció

betöltésének elbírálásához szükséges

tapasztalatok – korábbi munkahely

neve és az ott eltöltött időszak

pozíció betöltésének elbírálásához

szükséges a munkatapasztalat

tapasztalatok – pozíció leírása pozíció betöltésének elbírálásához

szükséges a munkatapasztalat

iskolai végzettség pozíció betöltésének elbírálásához

szükséges az iskolai végzettség

idegen nyelv ismeret, idegen nyelv

és ismeret foka

pozíció betöltésének elbírálásához

szükséges az idegen nyelv ismeret

csatolt önéletrajz egyéb adatai pozíció betöltésének elbírálásához

szükséges az önéletrajz, és annak

munkakörhöz releváns adatai

csatolt motivációs levél pozíció betöltésének elbírálásához

szükséges a motivációs levél

adatok jelentkezést követő 2 évig

történő kezeléséhez való

hozzájárulás jelzése, ha az érintett

nem nyer felvételt

ki nem választás esetén történő

adatkezelés jogalapjához szükséges

4. Az adatkezelés célja az álláspályázatra történő jelentkezés, valamint a

kapcsolattartás.

5. Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során

referencia személyt adott meg, e személlyel az Adatkezelő felveheti a

kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából.

6. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása

alapján a jelentkezést követő 2 év leteltéig, vagy érintett időközben tett

törlési igényéig.

Munkatársak adatainak nyilvántartása

1. A jogviszony létesítése önkéntes hozzájáruláson alapul, de az adatkezelés

kötelező az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 16.§ 4. bekezdése

alapján, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV.

törvény 3. és 11.§ alapján.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel

munkaviszonyt, vagy egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az

Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége fakad.

3. Kezelt adatok köre munkaviszony esetén:

 családi és utónév*

 születési hely

 születési idő*

 anyja neve*

 lakcím*

 adóazonosító jel*

 TAJ szám

 a végzettség, szakképzettség, szakképesítés, továbbá az ezt igazoló

okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma*

 FEOR szám*

 biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése*

 biztosítás szünetelésének időtartama*

 heti munkaidő*

 bruttó személyi bér*

 nettó személyi bér*

 bankszámlaszám

 személyazonosító igazolvány száma

 telefonszám

 e-mail cím

 érintett személyes képmása

 idegen nyelv tudása

 munkakör, munkaköri leírás

 vezetői megbízások

 gyakornoki idő, vizsga, próbaidő

 fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés

 büntetett előélet

 fizetési fokozat

 tudományos kutatás (publikáció)

 művészeti alkotói tevékenység

 munkában töltött idő

 munkaviszonyba beszámítható idő

 besorolással kapcsolatos adatok

 kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek

4. Kezelt adatok köre egyszerű foglalkoztatás esetén:

 családi és utónév*

 születési hely*

 születési idő*

 anyja neve*

 lakcím*

 adóazonosító jel*

 TAJ szám*

 egyszerűsített munka jellege*

 munkakör megnevezése*

 munkaviszony kezdete és megszűnésének napja*

 alkalmi munka esetén a ledolgozott munkaórák száma/nap

(naponként)*

 rendes munkaidő

 bruttó személyi alapbér*

 nettó személyi alapbér*

 bankszámlaszám

 munkavégzés helye

5. Kezelt adatok köre megbízási jogviszony esetén:

 családi és utónév*

 születési hely*

 születési idő*

 anyja neve*

 lakcím*

 adóazonosító jel*

 TAJ szám*

 jogviszony kezdete*

 FEOR szám*

 biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése*

 biztosítás szünetelésének időtartama*

 heti munkaidő*

 bruttó megbízási díj *

 nettó megbízási díj*

 bankszámlaszám

 munkavégzés helye

6. Az adatkezelés célja a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.

7. Adatkezelő az adatokat a Munkatárs kilépésének naptári éve végétől

számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és

társadalombiztosítási nyilvántartásokat leselejtezni tilos.

Kamerarendszer

1. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő

táblák formájában kihelyezett tájékoztatása, valamint a recepción elérhető

kameraszabályzata alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában

is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás

térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki térfigyelő

kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik.

3. A kezelt adatok köre és célja:

képmás azonosítás

egyéb személyes adatok azonosítás

4. Az adatkezelés célja a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal,

eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, valamint

személyvédelem és az érintettek azonosítása, területen bekövetkezett

balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek

feltárása, minőségbiztosítási okok, a minőségbiztosítási kifogások esetén a

(jog)vita tisztázása, feltárása, bizonyítása, vendégpanasz kivizsgálása, stb.

Az adatkezelés célja minden egyes kamera esetében külön kerül

meghatározásra a vonatkozó kameraszabályzat mellékletében.

5. A felvétel tárolásának helye: az Adatkezelő üzemeltetésében álló, 6000

Kecskemét, Halasi út 32. szám alatt található, zárható iroda.

6. A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatban az Adatkezelő a jelen

Szabályzattól formailag elkülönülő kameraszabályzatban rendelkezik azzal

a kikötéssel, hogy a nevezett kameraszabályzat kizárólag a mindenkor

hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat rendelkezéseivel együtt

értelmezendő, a Kameraszabályzat az Adatvédelmi és Adatbiztonsági

Szabályzat mellékletének tekintendő és elérhető a recepción.

Panaszkezelés

1. Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a megrendelt termékre és/vagy

szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy

mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy

írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton,

elektronikus levélben) közölhesse.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt

szolgáltatásra/termékre, és/vagy Adatkezelő magatartására,

tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy

írásban közölni kívánja.

3. Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a

törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele.

4. A kezelt adatok köre és célja:

panasz azonosítója azonosítás

név azonosítás

panasz beérkezésének időpontja azonosítás

telefonszám kapcsolattartás

a hívás időpontja azonosítás

a beszélgetés során megadott

személyes adatok

azonosítás

számlázási/levelezési cím kapcsolattartás

panaszolt termék/szolgáltatás panasz kivizsgálása

csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása

panasz oka panasz kivizsgálása

maga a panasz panasz kivizsgálása

5. Az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a

kapcsolattartás.

6. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és

a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a

vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján,

kötelezően.

Ki dolgozza fel az adatokat?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a

feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében

meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az

adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók

tevékenységéért.

Adatkezelő továbbít adatokat más adatkezelők felé?

Az adattovábbítás Partner felé a következő módon történik:

1. Az adattovábbítás jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy

jogszabály alapján kötelező, vagy a GDPR alkalmazását követően

jogszabályban meghatározott más jogalap (pl. jogos érdek) lehet.

Adatkezelő alapvetően az érintett önkéntes hozzájárulását kéri az

adattovábbításhoz, más jogalap alkalmazása esetén arról az érintettet

írásban is tájékoztatja.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, akinek adatát az

Adatkezelő továbbítja Partnere számára.

3. Kezelt adatok köre és célja:

a. érintett által meghatározott adatok, vagy jogszabály alapján

kötelezően továbbítandó adatok, vagy más jogalap alapján

továbbításra kerülő adatok: ezek mindegyikének felsorolása

aránytalan erőfeszítést jelent, ám az Adatkezelő az érintettet

tájékoztatja az adattovábbításról (kivéve, ha jogszabály ezt

megtiltja), és szükség esetén kéri az érintett hozzájárulását.

4. Az adatok kizárólag akkor kerülhetnek továbbításra a Partner felé, ha a

továbbítás jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen

hozzájárult) ÉS az adat adott célból szükséges.

5. Az adattovábbítás célja adott adatkezeléshez kapcsolódik, így kizárólag

adott helyzetben állapítható meg.

6. Az adattovábbítás címzettje: az Adatkezelő az adattovábbítás

címzettjét/címzettjeit az érintett számára megnevezni, meghatározza

(kivéve, ha azt jogszabály kifejezetten megtiltja) és az érintett önkéntes

hozzájárulását kéri az adatok továbbításához, ha más jogalap nem áll

rendelkezésre. Adatkezelő az adattovábbítások címzettjeit a jelen

Szabályzat I. sz mellékletében megnevezi, vagy meghatározza.

7. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és

kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony

kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

Milyen jogaim vannak?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

alapján az érintett az Adatkezelő(k)től tájékoztatást kérhet az adatai

kezeléséről, jogosult kérelmére hozzáférést kapni személyes adatai és az azok

kezelésével összefüggő információkhoz (hozzáférés joga), kérelmezheti adatai

helyesbítését (hozzáférés joga), kérelmezheti személyes adatai kezelésének

korlátozását (korlátozáshoz való jog), kérelmezheti törlését (törléshez,

elfeledtetéshez való jog), tiltakozhat az adatkezelés ellen (tiltakozás joga),

kezdeményezheti a hatóság vagy bíróság előtti eljárást (hatósági, bírósági

jogorvoslathoz való jog). Érintett bármely megadott hozzájárulását bármikor,

indoklás és díjfizetés nélkül visszavonhatja (az Adatkezelők bármelyikétől,

többes adatkezelés esetén).

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban (lásd a

weboldalt) kerültek meghatározásra.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről,

továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás

kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását az Adatkezelő (és

adattovábbítás címzettjei, adatfeldolgozó) vonatkozásában

 postai cím: 6000 Kecskemét, Halasi út 32.

 e-mail cím: vw@brillkft.hu

 fax: 76/503-021

címre küldött, az érintett nevét, címét és e-mail címét, mint azonosítási és

kapcsolattartási adatokat tartalmazó nyilatkozattal tehetik meg. Az

Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de

maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a

szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint

jogszabályban foglaltak alapján.

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással,

elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak

megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az

ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban

foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes

kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az

érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat

követelhet.

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi

azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási

szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi

szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az

alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól

tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási

rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és

alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több

lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes

adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan

nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében

gondoskodik különösen:

 A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen

belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai

védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

 Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító

intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a

másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági

mentés);

 Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

 Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai

védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár

elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében

bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás,

tűzvédelem).

Egyéb információk

Adatkezelő kijelenti, hogy

 a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a

Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti

megváltoztatására a jogot fenntartja.

 

 

A Brill Kft. pénzügyi tevékenységével kapcsolatos adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója

A Brill Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Halasi út 32.,

cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-102236, adószám: 10656767-2-03,

telefonszám: 76/503-020, e-mail: vw@brillkft.hu, fax: 76/503-021, web:

www.brillkft.hu

https://www.facebook.com/skodakecskemet;

https://www.facebook.com/audikecskemet, önállóan képviseli: Juhász Péter

ügyvezető), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett

természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó

jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja

az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait,

és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a

mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint

egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

Jelen, a pénzügyi tevékenységekkel kapcsolatos adatvédelmi Tájékoztató az

Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban:

Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket

tömören tájékoztassa az Adatkezelő pénzügyi tevékenységeit érintő,

adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató

a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt

kérdéskörök, témák vonatkozásában a vonatkozó egyéb tájékoztatók, a

Szabályzat, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az

irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat

teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges

helyszínén, a 6000 Kecskemét, Halasi út 32. sz. alatt.

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez

elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Kik az érintettek?

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat

alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható

természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Példálózó

felsorolással érintettek az ügyfelek, az ügyfélátvilágítás alanyai, stb.

Milyen pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos adatkezelési tevékenységeket

végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

Ügyfél-átvilágítás

1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásai szerint Adatkezelőt

ügyfél-átvilágítási kötelezettség (6. és 7-11.§) terheli.

2. Az adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapul, kötelező.

3. Az érintettek köre: Az Adatkezelő minden ügyfele, annak

meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselőt az

ügyfél meghatalmazottja, minden rendelkezésre jogosult személy, továbbá

a külföldi személy kézbesítési megbízottja is, amennyiben ilyen személy

kijelölésre kerül.

4. Ha az ügyfél jogi személy, úgy a nevében vagy megbízása alapján eljáró

természetes személy azonosításán túlmenően a jogi személy azonosítását is

el kell végezni.

5. Kezelt adatok körei: Adatkezelő az azonosítás során az alábbi adatokat

köteles rögzíteni az említett jogszabály 7. § 2. bek. alapján:

a. természetes személy

i. családi és utónevét,

ii. születési családi és utónevét,

iii. állampolgárságát,

iv. születési helyét, idejét,

v. anyja születési nevét,

vi. lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,

vii. azonosító okmányának típusát és számát;

b. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

i. nevét, rövidített nevét,

ii. székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén -

amennyiben ilyennel rendelkezik - magyarországi

fióktelepének címét,

iii. főtevékenységét,

iv. képviseletére jogosultak nevét és beosztását,

v. kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait,

vi. cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén

cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről

(nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat

számát vagy nyilvántartási számát,

vii. adószámát.

6. Adatkezelő a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi

okiratok bemutatását köteles megkövetelni:

a. természetes személy esetén

i. magyar állampolgár esetében a személyazonosság

igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet

igazoló hatósági igazolványát,

ii. külföldi állampolgár esetén úti okmányát vagy

személyazonosító igazolványát, feltéve hogy az

magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot

igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát,

b. jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a

nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult

személy a) pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt

igazoló - harminc napnál nem régebbi - okiratot, hogy

i. a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte,

vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét

benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni

vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről

szóló igazolás kiállítása megtörtént,

ii. belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági

vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a

nyilvántartásba vétel megtörtént,

iii. külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése

vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;

c. cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti

kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő

benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel

nem rendelkező szervezet létesítő okiratát.

7. A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az Adatkezelő köteles

ellenőrizni a 6. pontban meghatározott, bemutatott, azonosságot igazoló

okirat érvényességét.

8. A személyazonosság igazoló ellenőrzése során az Adatkezelő köteles

ellenőrizni a meghatalmazott esetében a meghatalmazás érvényességét,

a rendelkezésre jogosult rendelkezési jogosultságát, továbbá a képviselő

képviseleti jogosultságát.

9. Ha az ügyfél és az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás azonosításához

kockázatérzékenységi megközelítés alapján ez szükséges, az azonosítás és

a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az Adatkezelő jogosult

a fent meghatározott intézkedéseken túlmenően a személyazonosságra

vonatkozó adat nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás vagy olyan

nyilvántartás alapján történő ellenőrzésére, amelynek kezelőjétől törvény

alapján adatigénylésre jogosult.

10. A 2017. évi LIII. törvény 7. § 8. bek. alapján az Adatkezelő a

személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az 5. pontban

meghatározott adatokat tartalmazó, az 5. pont alapján bemutatott

okiratról - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és

megakadályozása, az e törvényben meghatározott kötelezettségek

megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű

végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása

céljából - másolatot készít.

11. Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása és a jogszabályok szerinti

kötelezettségek teljesítése.

12. Az adatkezelés időtartama:

a. Adatkezelő a 2017. évi LIII. törvény 7-11. §-ban foglalt kötelezettség

teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat az üzleti

kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől

számított nyolc évig jogosult kezelni.

b. Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a pénzügyi

információs egység és a felügyeletet ellátó szerv a 2017. évi LIII.

törvény alapján tudomására jutott adatot, okiratot a tudomásra

jutásától, illetve a birtokába kerülésétől számított tíz évig köteles

megőrizni.

Hitelközvetítéssel kapcsolatos adatkezelés

1. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

2. Kezelt adatok köre és célja:

a. a Partner bankok által bekért adatok bankonként változnak, így

aránytalan erőfeszítéssel járna mindegyik bank által kezelni kívánt

adatkör és annak céljának részletes bemutatása, ugyanakkor az

Adatkezelő az érintettet a hitelközvetítés kapcsán előzetesen

tájékoztatja arról, hogy melyik bank milyen adatokat kíván bekérni,

és ennek tudatában döntheti el az érintett, hogy hozzájárulását

megadja-e.

3. Az adatkezelés célja hitel vagy pénzkölcsön nyújtásával kapcsolatos

adatok feltárása, továbbítása a bank felé az Adatkezelő segítségével,

valamint a kapcsolattartás.

4. Egyéb információ: Adatkezelő megfelelő engedéllyel rendelkezik a

hitelközvetítéshez. Adatkezelő panaszkezelési szabályzata részletesen kitér

az érintettek pénzügyi panasszal kapcsolatos jogaira, lehetőségeire.

5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és

kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony

kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok

vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a

könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi

C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Biztosításközvetítéssel kapcsolatos adatkezelés

1. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

2. Kezelt adatok köre és célja:

a. a Partner biztosítók által bekért adatok biztosítónként változnak, így

aránytalan erőfeszítéssel járna mindegyik biztosító által kezelni kívánt

adatkör és annak céljának részletes bemutatása, ugyanakkor az

Adatkezelő az érintettet a biztosításközvetítés kapcsán előzetesen

tájékoztatja arról, hogy melyik biztosító milyen adatokat kíván

bekérni, és ennek tudatában döntheti el az érintett, hogy

hozzájárulását megadja-e.

3. Az adatkezelés célja a biztosításközvetítés, mint szolgáltatás nyújtása az

érintettek számára az önkéntesen megadott biztosító felé történő

továbbításával, valamint a kapcsolattartás.

4. Egyéb információ: Adatkezelő megfelelő engedéllyel rendelkezik a

biztosításközvetítéshez.

5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és

kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony

kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok

vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a

könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi

C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a

feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében

meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az

adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók

tevékenységéért.

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor

továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen

és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez feltétlenül szükséges.

Ennek megfelelően adatokat továbbíthat bankok, biztosítók felé, vagy

jogszabályban meghatározott esetekben hatóságok felé.

Milyen jogaim vannak?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

alapján az érintett az Adatkezelő(k)től tájékoztatást kérhet az adatai

kezeléséről, jogosult kérelmére hozzáférést kapni személyes adatai és az azok

kezelésével összefüggő információkhoz (hozzáférés joga), kérelmezheti adatai

helyesbítését (hozzáférés joga), kérelmezheti személyes adatai kezelésének

korlátozását (korlátozáshoz való jog), kérelmezheti törlését (törléshez,

elfeledtetéshez való jog), tiltakozhat az adatkezelés ellen (tiltakozás joga),

kezdeményezheti a hatóság vagy bíróság előtti eljárást (hatósági, bírósági

jogorvoslathoz való jog). Érintett bármely megadott hozzájárulását bármikor,

indoklás és díjfizetés nélkül visszavonhatja (az Adatkezelők bármelyikétől,

többes adatkezelés esetén).

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban (lásd a

weboldalt) kerültek meghatározásra.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről,

továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás

kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását az Adatkezelő vonatkozásában

 postai cím: 6000 Kecskemét, Halasi út 32.

 e-mail cím: vw@brillkft.hu

 fax: 76/503-021

címre küldött, az érintett nevét, címét és e-mail címét, mint azonosítási és

kapcsolattartási adatokat tartalmazó nyilatkozattal tehetik meg. Az

Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de

maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a

szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint

jogszabályban foglaltak alapján.

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással,

elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak

megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az

ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban

foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes

kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az

érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat

követelhet.

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi

azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási

szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi

szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az

alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól

tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási

rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és

alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több

lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes

adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan

nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében

gondoskodik különösen:

 A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen

belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai

védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

 Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító

intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a

másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági

mentés);

 Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

 Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai

védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár

elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében

bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás,

tűzvédelem).

Egyéb információk

Adatkezelő kijelenti, hogy

 a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a

Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti

megváltoztatására a jogot fenntartja.

 

 

 

 

 

A Brill Kft. szerviztevékenységgel kapcsolatos adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója

A Brill Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Halasi út 32.,

cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-102236, adószám: 10656767-2-03,

telefonszám: 76/503-020, e-mail: vw@brillkft.hu, fax: 76/503-021, web:

www.brillkft.hu

https://www.facebook.com/skodakecskemet;

https://www.facebook.com/audikecskemet, önállóan képviseli: Juhász Péter

ügyvezető), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett

természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó

jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja

az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait,

és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a

mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint

egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

Jelen, a szerviztevékenységekkel kapcsolatos adatvédelmi Tájékoztató az

Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban:

Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket

tömören tájékoztassa az Adatkezelő szerviztevékenységeit érintő,

adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató

a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt

kérdéskörök, témák vonatkozásában a vonatkozó egyéb tájékoztatók, a

Szabályzat, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az

irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat

teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges

helyszínén, a 6000 Kecskemét, Halasi út 32. sz. alatt.

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez

elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy együttes, közös adatkezelést

végez a Porsche Hungária Kft. (mint gépjármű importőr) és a Volkswagen AG

(mint gépjármű gyártó, e két adatkezelő közös elérhetősége: 1139 Budapest,

Fáy u. 27., adatvedelem@porsche.hu) adatkezelőkkel a következő

adatkezelések kapcsán az alábbi célokból:

 Szerviz munkafelvétellel és javítási megrendeléssel kapcsolatos

adatkezelés során, a közös adatkezelés célja és indoka: érintett

megrendelésének teljesítése, egyeztetés a gépjármű gyártójával,

későbbi igényérvényesítés,

 Visszahívási akciókkal kapcsolatos adatkezelés során, a közös

adatkezelés célja és indoka: a gépjármű gyártójának jelzése alapján

visszahívásokról az érintettek értesítése, későbbi igényérvényesítés.

A közös adatkezelések során a fent említett adatkezelők munkatársai is kezelik

az adatokat, de kizárólag azokat, amelyek a feladataik végzéséséhez

szükségesek.

Kik az érintettek?

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat

alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható

természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Példálózó

felsorolással érintettek a szervizelési tevékenységet megrendelő ügyfelek, stb.

Milyen szervizzel kapcsolatos adatkezelési tevékenységeket végez az

Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

Szerviz sms kampánnyal kapcsolatos adatkezelés

1. Az sms küldő szolgáltatás önkéntes hozzájáruláson alapul.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki értesülni kíván a

gépjárművét érintő információkról (pl. forgalmi lejárata, szervizintervallum

lejárata, szervizelés befejezte, stb), ezért személyes adatainak

megadásával az sms küldő szolgáltatásra feliratkozik.

3. A kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás

telefonszám sms küldéshez szükséges

4. Az sms küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett érintett személyre

szabott tájékoztatása a gépjárművét érintő információkról.

5. Az sms kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

6. Az érintett az sms adatállományból bármikor leiratkozhat az sms-re küldött

válaszüzenettel, valamint a vw@brillkft.hu e-mail címre küldött lemondási

kérelem útján.

7. Postai úton a következő címen iratkozhat le az sms adatállományból: Brill

Kft., 6000 Kecskemét, Halasi út 32.

8. Az Adatkezelő a sms adatállományt háromévente felülvizsgálja, és az sms

küldő szolgáltatás további igénybevételéhez három év után megerősítő

hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő

hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

9. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további

hozzájárulást nem ad.

Szerviz időpont egyeztetés

1. Az időpontegyeztetés és -foglalás önkéntes hozzájáruláson alapul.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak

megadásával időpontot foglal.

3. A kezelt adatok köre és célja a weboldal kapcsolat menüpontján keresztül

történő megkeresés esetén:

márka* időpont és válasz adásához

szükséges

modell* időpont és válasz adásához

szükséges

rendszám* időpont és válasz adásához

szükséges

kilométeróra állás* időpont és válasz adásához

szükséges

alvázszám* időpont és válasz adásához

szükséges

igényelt szolgáltatás megjelölése időpont és válasz adásához

szükséges

igényelt kiegészítő szolgáltatások

megjelölése

időpont és válasz adásához

szükséges

üzenet válaszadáshoz szükséges

ügyfélstátusz megjelölése azonosítás

preferált dátum* időpont adásához szükséges

preferált időpont* időpont adásához szükséges

megszólítás* azonosítás

titulus azonosítás

vezetéknév* azonosítás

keresztnév* azonosítás

utca, házszám kapcsolattartás

irányítószám kapcsolattartás

helység kapcsolattartás

ország kapcsolattartás

telefonszám kapcsolattartás

mettől meddig elérhető (óra, tól-ig) kapcsolattartás

fax szám kapcsolattartás

email cím kapcsolattartás

4. Kezelt adatok köre és célja abban az esetben, ha az érintett nem a

weboldal kapcsolati menüpontján keresztül egyeztet időpontot szervizre:

név* azonosítás

telefonszám kapcsolattartás

email cím kapcsolattartás

preferált dátum és időpont szervizelés időpontja

5. Abban az esetben, ha az érintett a weboldal online szervizidőpont foglalás

menüpontján keresztül kíván időpontot egyeztetni az Adatkezelővel, úgy

abban az esetben az érintett számára kötelező regisztrálni a

https://accounts.porsche-holding.com/phsid/hu/login oldalon, amelyet

nem az Adatkezelő üzemeltet. Ebben az esetben az érintett a nevezett

oldal adatkezelőjének adatvédelmi tájékoztatója alapján adja meg, vagy

tagadja meg hozzájárulását adatainak kezeléséhez, valamint az

Adatkezelővel történő megosztásához, vagy felé történő átadáshoz,

továbbításhoz.

6. Az adatkezelés célja az érintett számára időpont biztosítása és

kapcsolattartás.

7. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és

kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony

kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok

vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a

könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi

C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Műszaki vizsgáztatással kapcsolatos adatkezelés

1. A műszaki vizsgáztatás megrendelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől

személyes adatainak önkéntes megadásával műszaki vizsgáztatási

szolgáltatást rendel.

3. A kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás és kapcsolattartás

lakcím* azonosítás

személyigazolvány szám* azonosítás

autó rendszáma* azonosítás

alvázszám* azonosítás

igényelt szolgáltatás megjelölése* teljesítéshez szükséges

díjazás és fizetési feltételek* szolgáltatás nyújtásához szükséges

4. Az adatkezelés célja a műszaki vizsgáztatási szolgáltatást megrendelő

érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a

megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.

5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és

kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony

kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok

vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a

könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi

C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Szerviz munkafelvétellel és javítási megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

1. A szerviz szolgáltatás igénybe vétele önkéntes hozzájáruláson,

megrendelésen alapul.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szerviz

szolgáltatását igénybe kívánja venni, ezért személyes adatait megadja és

a szolgáltatást megrendeli.

3. Az adatkezeléssel érintett adatok köre függetlenül attól, hogy érintett

milyen módon, vagy fórumon keresztül igényelte a szervizszolgáltatást:

érintett neve* azonosítás, számlázás

címe* kapcsolattartás, számlázás

rendszám* azonosítás

alvázszám* azonosítás, szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán szükséges

motorszám* szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán szükséges

forgalomba helyezés időpontja* szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán szükséges

típuskód* szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán szükséges

típus megnevezése* szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán szükséges

kilométeróra állás* szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán szükséges

igényelt szolgáltatás megjelölése szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán szükséges

igényelt kiegészítő szolgáltatások

megjelölése

szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán szükséges

időpont* szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán szükséges

autó állapotának leírása* szolgáltatás nyújtásához, későbbi

igényérvényesítéshez szükséges

autó tartozékai* szolgáltatás nyújtásához, későbbi

igényérvényesítéshez szükséges

üzemanyagszint* szolgáltatás nyújtásához, későbbi

igényérvényesítéshez szükséges

hozzájáruló nyilatkozat(ok) adatok

kezeléséhez

hozzájárulás az adott célból történő

későbbi kapcsolatfelvétel

szempontjából fontos

4. Az adatkezelés célja az érintett számára a szerviz szolgáltatások nyújtása és

kapcsolattartás.

5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és

kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony

kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok

vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a

könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi

C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Gyári visszahívási akcióval kapcsolatos adatkezelés

1. Adatkezelő a közös adatkezelés folytán folyamatosan értesül a közös

adatkezelésben résztvevő Porsche Hungária Kft. és a Volkswagen AG

adatkezelőktől a gyári visszahívásban részesítendő gépjárművek

alvázszámáról.

2. A gyári visszahívási akció az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, a

GDPR alkalmazását követően az adatkezelés jogalapja az érintett érdeke

(élete, testi épsége) vagy jogos érdek is lehet függően az Adatkezelő(k)

érdekmérlegelési tesztjének (vagy hatásvizsgálatának) eredményétől.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, akinek gépjárműve, vagy

aki által vezetett vállalkozás vagy más szervezet által tulajdonolt vagy

lízingelt gépjármű gyári visszahívási akcióban részesül.

4. Közösen kezelt adatok köre és célja:

érintett neve* azonosítás

címe* kapcsolattartás

telefonszáma kapcsolattartás

e-mail címe kapcsolattartás

rendszám* azonosítás

alvázszám* azonosítás, szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán

szükséges

motorszám* szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán

szükséges

forgalomba helyezés időpontja* szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán

szükséges

típuskód* szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán

szükséges

típus megnevezése* szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán

szükséges

5. Az adatkezelés célja az érintett számára a gyári visszahívási akciókról

történő tájékoztatás és kapcsolattartás.

6. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és

kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony

kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok

vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a

könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi

C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Szervizakcióval kapcsolatos adatkezelés

1. Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, a GDPR

alkalmazását követően az adatkezelés jogalapja az érintett érdeke (élete,

testi épsége) vagy jogos érdek is lehet függően az Adatkezelő(k)

érdekmérlegelési tesztjének (vagy hatásvizsgálatának) eredményétől.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, akinek gépjárműve, vagy

aki által vezetett vállalkozás vagy más szervezet által tulajdonolt vagy

lízingelt gépjármű szervizakcióban részesül.

3. Közösen kezelt adatok köre és célja:

érintett neve* azonosítás

címe* kapcsolattartás

telefonszáma kapcsolattartás

e-mail címe kapcsolattartás

rendszám* azonosítás

alvázszám* azonosítás, szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán

szükséges

motorszám* szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán

szükséges

forgalomba helyezés időpontja* szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán

szükséges

típuskód* szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán

szükséges

típus megnevezése* szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán

szükséges

4. Az adatkezelés célja az érintett számára a szervizakciókról történő

tájékoztatás és kapcsolattartás.

5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és

kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony

kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok

vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a

könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi

C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Szervizelés időtartama alatt történő gépjármű bérlettel kapcsolatos

adatkezelés

1. A gépjármű bérlés önkéntes hozzájáruláson alapul. A GDPR alkalmazásától

kezdődően a bérleti szerződés testesíti meg a jogalapot.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől

gépjárművet bérel személyes adatainak megadása mellett.

3. Kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás

cím azonosítás és kapcsolattartás

gépjármű típusa azonosítás

rendszám azonosítás

alvázszám azonosítás

motorszám azonosítás

típuskód azonosítás

típus megnevezése azonosítás

fogalomba helyezés dátuma azonosítás

kilométeróra állás szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán szükséges

fizetési mód megjelölése teljesítéshez szükséges

születési hely és idő* azonosítás

személyigazolvány száma* azonosítás

személyigazolvány érvényességi

ideje*

jogosultságok biztosításának feltétele

jogosítvány száma* azonosítás

jogosítvány érvényességi ideje* jogosultságok biztosításának feltétele

telefonszám kapcsolattartás

gépjármű állapotának leírása a

bérbeadás pillanatában*

szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán

szükséges

autó tartozékainak leírása a

bérbeadás pillanatában*

szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán

szükséges

átvett tartozékok darabszáma* szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán

szükséges

szolgáltatás igénybevételének kezdő

időpontja*

szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán

szükséges

díjazás* szolgáltatáshoz, későbbi

igényérvényesítés kapcsán

szükséges

aláírás* azonosítás

4. Az adatkezelés célja az érintett számára gépjármű bérbeadása az érintett

gépjárművének szervizelése időtartama alatt.

5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és

kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony

kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok

vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a

könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi

C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Kárrendezéssel kapcsolatos adatkezelés

1. Adatkezelő felé történő kárbejelentés önkéntes hozzájáruláson alapul.

2. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő felé

továbbítja kárrendezéshez szükséges adatait és kéri azok továbbítását a

biztosító felé.

3. A kezelt adatok köre és célja:

a. a biztosítók által bekért adatok változnak, így aránytalan

erőfeszítéssel járna mindegyik biztosító által kezelni kívánt adatkör és

annak céljának részletes bemutatása.

4. Az adatkezelés célja, hogy az érintett által az Adatkezelőnek átadott

adatokat Adatkezelő megfelelő jogalappal kezelhesse és átadhassa a

biztosító felé, továbbá a vonatkozó szerviz munkafelvétellel és javítási

feladatok megrendelésével kapcsolatos adatkezelés alapjának

megteremtése, valamint kapcsolattartás.

5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek

érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az

Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában,

amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást

támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2)

bekezdése alapján legalább 8 évig.

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a

feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében

meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az

adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók

tevékenységéért.

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor

továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen

és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez feltétlenül szükséges.

Milyen jogaim vannak?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

alapján az érintett az Adatkezelő(k)től tájékoztatást kérhet az adatai

kezeléséről, jogosult kérelmére hozzáférést kapni személyes adatai és az azok

kezelésével összefüggő információkhoz (hozzáférés joga), kérelmezheti adatai

helyesbítését (hozzáférés joga), kérelmezheti személyes adatai kezelésének

korlátozását (korlátozáshoz való jog), kérelmezheti törlését (törléshez,

elfeledtetéshez való jog), tiltakozhat az adatkezelés ellen (tiltakozás joga),

kezdeményezheti a hatóság vagy bíróság előtti eljárást (hatósági, bírósági

jogorvoslathoz való jog). Érintett bármely megadott hozzájárulását bármikor,

indoklás és díjfizetés nélkül visszavonhatja (az Adatkezelők bármelyikétől,

többes adatkezelés esetén).

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban (lásd a

weboldalt) kerültek meghatározásra.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről,

továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás

kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását

az Adatkezelő vonatkozásában

 postai cím: 6000 Kecskemét, Halasi út 32.

 e-mail cím: vw@brillkft.hu

 fax: 76/503-021

közös adatkezelés esetén a Volkswagen AG (mint gépjármű gyártó) és a

Porsche Hungária Kft. (mint gépjármű importőr) vonatkozásában:

 postai cím: 1139 Budapest, Fáy u. 27.

 e-mail cím: adatvedelem@porsche.hu

címre küldött, az érintett nevét, címét és e-mail címét, mint azonosítási és

kapcsolattartási adatokat tartalmazó nyilatkozattal tehetik meg. Az

Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de

maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a

szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint

jogszabályban foglaltak alapján.

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással,

elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak

megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az

ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban

foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes

kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az

érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat

követelhet.

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi

azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási

szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi

szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az

alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól

tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási

rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és

alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több

lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes

adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan

nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében

gondoskodik különösen:

 A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen

belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai

védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

 Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító

intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a

másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági

mentés);

 Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

 Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai

védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár

elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében

bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás,

tűzvédelem).

Egyéb információk

Adatkezelő kijelenti, hogy

 a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a

Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti

megváltoztatására a jogot fenntartja.

 

Kelt: 2018. július hó 1. nap

Juhász Péter

Ügyvezető Igazgató

Brill Kft.

 

 

 

Vállalat

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(VOLKSWAGEN KONSZERNHEZ TARTOZÓ MÁRKÁK)

[vállalat neve]

Örömmel vesszük érdeklődését vállalatunk és az általunk forgalmazott, Volkswagen Konszernhez tartozó márkák iránt. Számunkra nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk a Volkswagen Konszernhez tartozó márkák vonatkozásában általunk folytatott adatkezelésről. Vállalatunk a személyes adatok felhasználása és kezelése során szigorúan betartja a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelünk; a személyes és anonim adatok felhasználásának joga a vonatkozó európai uniós és magyar jogszabályok által megengedett mértékben megilleti a vállalatunkat, az Ön alább leírt jogainak a fenntartása mellett.

Ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a „Tájékoztató”) részletesen leírja az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint a vállalatunk adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeit és intézkedéseit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kötelességeit és jogait.

Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez igazodóan bizonyos személyes adatait kezelni fogjuk a jelen Tájékoztató szerint.

Amennyiben honlapunkat használja, felhívjuk a figyelmét, hogy ez a Tájékoztató csak az I. fejezetben megjelölt honlapra és az azzal összefüggő aloldalakra vonatkozik, de nem vonatkozik harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapokra. A harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapok esetében kérjük, ellenőrizze azok adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezek a honlapok nem tartoznak az ellenőrzésünk alá, és Vállalatunk nem felelős azok tartalmáért és adatvédelmi intézkedéseiért.

I. Ki lesz az adatkezelő?

Az adatkezelő a(z) [vállalat neve], a(z) Audi, Seat, Škoda, Volkswagen és Volkswagen Haszonjárművek márkájú gépkocsik márkakereskedője és a(z) Audi, Seat, Škoda, Volkswagen és Volkswagen Haszonjárművek márkájú gépkocsik márkaszervize, a DasWeltAuto hálózat tagja.

Elérhetőségeink a következők:

cím: […]
e-mail cím: […]
Adatkezelő kapcsolattartója: [név] (email cím: […], telefon: […]).
Honlapunk: […]

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy vállalatunk mellett az alábbiakban leírt esetekben a gépjármű gyártója és a gépjármű magyarországi nagykereskedője, a Porsche Hungaria Kft. is kezelni fogja az Ön személyes adatait.

A Volkswagen AG elérhetőségei az alábbiak:
Cím: Berliner Ring 2. 38440 Wolfsburg, Németország
e-mail cím: info-datenschutz@volkswagen.de
A Volkswagen AG adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.volkswagenag.com/en/meta/legal-notice/data-protection-declaration.html weboldalon.

Az Audi AG elérhetőségei az alábbiak:
Cím: Auto-Union Straße 1., 85045 Ingolstadt, Németország
e-mail cím: datenschutz@audi.de
Az Audi AG adatkezelési tájékoztatója elérhető a http:// www.audi.de/betroffenenrechte weboldalon.

A ŠKODA AUTO a.s elérhetőségei az alábbiak:
Cím: Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, Csehország
e-mail cím: dpo@skoda-auto.cz
A ŠKODA AUTO a.s adatkezelési tájékoztatója elérhető a http://www.skoda-auto.com/data-privacy weboldalon.

A SEAT, S.A. elérhetőségei az alábbiak:
Cím: Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona), Spanyolország
e-mail cím: dataprotection@seat.es
A SEAT, S.A. adatkezelési tájékoztatója elérhető a http://www.seat.com/corporate/privacy-policy.html weboldalon.

A Porsche Hungaria elérhetőségei az alábbiak:
Cím: 1139 Budapest, Fáy u. 27.
e-mail cím: dpo@porsche.hu
A Porsche Hungaria Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.porschehungaria.hu/kapcsolat/adatkezeles weboldalon.

II. Mit jelentenek az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos alapvető fogalmak?

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy.

Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, személyi okmányainak száma – ezek az ún. személyazonosító adatok. Ugyanakkor bármely más adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa, szintén személyes adatnak minősül. Ilyenek lehet például gépjárművének adatai is.

A személyes adatok közül vannak olyanok, amelyek különleges védettséget éveznek, például az egészségügyi adatok. Különleges személyes adatokat a Porsche Hungaria Kft. nem kezel.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

III. Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?

Ön bármikor jogosult:

 1. tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
 2. kérni személyes adatai helyesbítését,
 3. kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),
 4. kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását),
 5. kérni személyes adatai más adatkezelő személyhez való továbbítását (adathordozhatóság).

Ön Vállalatunk kapcsolattartójához intézett, a kapcsolattartó I. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött nyilatkozattal gyakorolhatja az előbbiekben felsorolt jogait.

Ön tájékoztatást kérhet Vállalatunktól a személyes adatai kezeléséről. Vállalatunk a megkeresésre 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem nyújtott be Vállalatunkhoz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

Ön kérelmezheti Vállalatunknál az általa kezelt adatai helyesbítését, megjelölve a helyes adatokat. Vállalatunk a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti Önt.

Ön bármikor korlátozás és díjfizetési kötelezettség nélkül írásban részben vagy egészében visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását, indoklás nélkül. Vállalatunk a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, eleget tesz törvényes nyilvántartási kötelezettségének. Ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyeket a fentiek szerint Vállalatunk a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekből további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhet.

Ön írásban vagy más módon kérheti Vállalatunktól, hogy a Vállalatunk által kezelt adatait az Ön által megjelölt harmadik fél adatkezelőhöz továbbítsa (adathordozhatóság). Vállalatunk a kérelemtől számított 30 napon belül továbbítja az adatokat, a továbbított adatokat egyben nyilvántartásából törli, és erről Önt értesíti.

IV. Mit tegyen, ha panasza van?

Ön bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban Vállalatunk adatvédelmi kapcsolattartójánál. Vállalatunk adatvédelmi kapcsolattartójának elérhetőségeit a Tájékoztató I. pontjában találja. Az adatvédelmi kapcsolattartó a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről Önt.

Amennyiben Ön nem ért egyet Vállalatunk vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket).

Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést közvetlenül Vállalatunkhoz elküldeni a fenti elérhetőségek valamelyikén, hogy Vállalatunk  az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

V. Hogyan védjük a személyes adatokat?

Vállalatunk megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését azáltal, hogy védi az adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét. E körben a titkosság azt jelenti, hogy csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik a jelen Tájékoztató alapján erre jogosultak. Az integritás azt jelenti, hogy a személyes adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az erre jogosult felhasználók elérhetik az adatokat, ha erre szükségük van abból a célból, amelyre a felhatalmazásuk kiterjed.

Vállalatunk az Ön adatainak védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosított, amelyek az Ön adatait többek között az elvesztés, a manipulálás vagy a jogosulatlan hozzáférés ellen védik. A meghozott intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük, és a technika mindenkori állásának megfelelően folyamatosan aktualizáljuk. Amennyiben az Ön személyes adatainak védelme sérül, és ez előreláthatóan jelentős kockázatot eredményez az Ön jogai tekintetében, erről haladéktalanul, de lehetőleg 72 órán belül értesítjük.

A fenti elveket Vállalatunk és adatfeldolgozói akként érvényesítik, hogy megfelelő hardveres és szoftveres alapú biztonsági intézkedéseket vezetnek be (beleértve a fizikai beléptető rendszereket, hozzáférési rendszereket, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása, és megőrzése Vállalatunk, valamint az esetleges adatfeldolgozó(k) mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait.

Vállalatunk folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit, szoftvereit.

FONTOS! Kérem, ügyeljen arra, hogy az Önnek átadott vagy Önnel közölt felhasználói adatok és jelszavak biztonságos megőrzéséért és titoktartásáért Ön a felelős.

VI. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések szerint kezelünk. Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, például, ajánlatot kér, gépjárművet vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe, levelezést folytat velünk vagy a honlapunkon egy formanyomtatványt adatokkal kitölt, azzal tudomásul veszi, hogy az adott kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott adatokat a jelen Tájékoztató IX. pontjában leírt célokból kezelni fogjuk.

Amikor Ön a honlapunkat felkeresi, az ún. sütik (cookies) automatikusan gyűjtenek személyes adatokat. Erről részletesebben a jelen Tájékoztató I. pontja szól.

VII. Mennyi ideig kezeljük, tároljuk a személyes adatokat?

Vállalatunk a személyes adatokat csak az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg arra valamely jogszabály kötelezi. Az adatkezelés céljának megvalósulásával egyidejűleg, vagy ha a jogszabályi kötelezettség megszűnik, illetve ha azt Ön kéri, a vonatkozó személyes adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek. Vállalatunk fenntartja magának a jogot, hogy – a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az adatkezelést megszüntesse, és az adatokat ennél korábbi időpontban is törölje, amennyiben az adatok kezelése már nem szükséges.

VIII. Milyen harmadik személynek adjuk át a személyes adatokat?

Vállalatunk nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba, valamint nem adja át a személyes adatokat harmadik személyeknek azok saját üzleti céljaira való felhasználásra (például, adatbányász vagy direkt marketing cégek). Ugyanakkor előfordulhat, hogy Vállalatunknak különböző okokból továbbítani kell az Ön meghatározott adatait különböző hatóságoknak vagy más adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak.

VIII.1. Hatóságoknak való átadás

Vállalatunk jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján köteles lehet bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például a rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén, azaz amikor az általunk kezelt adatok véletlenül vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, jogosulatlanul közlik őket harmadik személlyel, vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki, bizonyos adatoknak az adatvédelmi hatóság részére történő átadása válhat szükségessé.

VIII.2. Adatátadás a Porsche Hungaria Kft., a gyártó, a finanszírozók és a biztosítók számára

Amennyiben Ön az általunk értékesített és a Porsche Hungaria Kft. által forgalmazott Audi, Seat, Skoda, Volkswagen vagy Volkswagen Haszongépjármű márkájú gépjárművet vásárol, illetve ezek karbantartását és javítását rendeli meg tőlünk, akkor a Mobilitásgarancia, a jótállás, valamint a hibás teljesítés esetén Önt megillető további jogok aktiválása és érvényesítése során az Ön adatait át kell adnunk a Porsche Hungaria Kft.-nek, illetve a gépjárműgyártónak. Ebben az esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve a gépjárműgyártó is az Ön adatainak kezelőjévé válik. Minderről az adatkezelésről további információt talál a jelen Tájékoztató IX. pontjában.

Új autó vásárlása, illetve javítási és karbantartási szolgáltatás igénybe vétele esetén ugyancsak átadjuk adatait a Porsche Hungaria Kft. illetve a gépjárműgyártó számára annak érdekében, hogy megkereshessék Önt annak felmérése céljából, hogy mennyire volt megelégedve a gépjárművel és szolgáltatásainkkal. Ebben az esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve a gépjárműgyártó is az Ön adatainak kezelőjévé válik. Amennyiben a DasWeltAuto hálózatban vásárol használt autót, úgy adatait a Porsche Hungaria Kft. részére továbbítjuk, a DasWeltAuto szolgáltatásokra vonatkozó elégedettségének felmérése céljából.

Amennyiben Ön részben vagy egészben banki vagy lízing finanszírozással kíván gépjárművet vásárolni, és ennek ügyintézését a Vállalatunkon keresztül kezdeményezi, az ehhez szükséges adatait átadjuk az Ön által megjelölt finanszírozó banknak vagy lízingcégnek. Ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég is az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég adatkezeléséről a banktól, illetve lízingcégtől kaphat részletes tájékoztatást.

Amennyiben Ön a gépjárművásárláskor a Vállalatunkon keresztül kívánja megkötni a gépjárműre vonatkozó biztosításokat, Vállalatunk az Ön által választott biztosító megbízottjaként fog eljárni, és az Ön adatait a biztosítónak át fogja adni. Ebben az esetben az adott biztosító az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben a biztosító adatkezeléséről a biztosítótól kaphat részletes tájékoztatást.

VIII.3. Átadás adatfeldolgozóknak

Vállalatunk a személyes adatok kezelése során szakmai partnereket, ún. adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek Vállalatunk megbízásából tevékenykednek.

Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Önnel szemben Vállalatunk felel az adatfeldolgozó által okozott kárért.

Az adatfeldolgozó partnereket gondosan választottuk ki, akik megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az Ön adatainak a kezelése összhangban legyen az adatvédelmi előírásokkal, és az Ön jogainak a védelme biztosítva legyen. A partnerek az átadott személyes adatokat nem használhatják fel a saját üzleti céljaikra, és az adatokat nem adhatják át harmadik felek részére.

Adatfeldolgozó igénybevételére egyes szerviz-tevékenységek (pl. karosszéria lakatos és fényező munkák, a Mobilitásgarancia szolgáltatások nyújtása) vagy marketing akciók lebonyolítása során (pl. call center, marketing ügynökség) kerülhet sor. Továbbá, a Porsche Hungaria Kft. adatfeldolgozóként jár el, amikor a Porsche Hungaria Kft. által biztosított IT és marketing szolgáltatások igénybevétele során az Ön adatait átadjuk részére, az Ön magasabb szintű kiszolgálása érdekében.

IX. Milyen jogszabályi alapja és céljai vannak az adatkezelésünknek?

A személyes adatok kezelésére csak az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályai szerint kerül sor,

 1. a velünk megkötni szándékozott szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan (például, ha Ön ajánlatot kér vagy gépjárművet vásárol, vagy javítási szolgáltatást kíván igénybe venni);
 2. amennyiben Vállalatunk jogos érdeke azt megkívánja (például, szerződésből vagy szerződésen kívül keletkezett követelés); vagy
 3. ha Ön az adatainak egy vagy több meghatározott célból és módon való kezeléséhez kifejezetten hozzájárult.

A fentieken túl jogszabály is kötelezheti Vállalatunkat bizonyos személyes adatok kezelésére, illetve meghatározott ideig való megőrzésére.

A következő pontokban a különböző jogszabályi alapon folytatott adatkezelések eseteit, szabályait, célját és a kezelt adatok megőrzési idejét ismertetjük.

IX.1. A szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések

IX.1.1. Ajánlatkérés, illetve általános érdeklődés termékekről vagy szolgáltatásokról

Amennyiben Ön bármilyen formában (telefonon, e-mailen, online formanyomtatvány kitöltésével, vagy személyesen) ajánlatot vagy felvilágosítást kér az általunk forgalmazott, Volkswagen Konszernhez tartozó márkával kapcsolatos termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, az ajánlat vagy felvilágosítás kérése során Ön által megadott adatokat fogjuk kezelni.

Az adatkezelés célja az Ön megkeresésének, kérésének megválaszolása.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az ajánlatkérés vagy egyéb megkeresés kezeléséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb 12 hónapig tároljuk.

IX.1.2. Gépjármű-vásárlás

Amennyiben Ön gépjárművet vásárol nálunk, a gépjármű adásvételi szerződésben megadott adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, személyi ig. száma, telefonszám, e-mail cím), valamint a megvásárolt gépjármű adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja az Önnel kötött szerződés teljesítése, és a számlázás.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az adásvételi szerződés teljesítésének ideje alatt (ideértve a garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb 13 évig tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Használt gépjármű vásárlása esetén a gépjármű adásvételi szerződés aláíróinak személyazonosságát két tanú hitelesíti. A szerződés a tanúk nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát és aláírását rögzíti. A tanúk személyes adatait Vállalatunk a szerződésre irányadó megőrzési ideig tárolja, azokat kizárólag a szerződéssel összefüggő célra használhatja fel. 

IX.1.3. Szerviz esedékességre vonatkozó értesítés a jótállási időszak alatt

Az Ön tulajdonában vagy használatában álló gépjárműre vonatkozó jótállás (hétköznapi nevén garancia) időtartama alatt Önt a gépjármű adásvételi szerződésben vagy egyéb alkalommal megadott telefonos elérhetőségén (telefonon vagy sms-ben) megkereshetjük a szerviz időpont esedékességére történő figyelmeztetéssel és szerviz időpont foglalással kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy a jótállás időszaka alatt a gyártó által előírt időszakos szerviz intervallum elmulasztása a jótállás elvesztésével járhat, a fenti megkereséssel célunk annak biztosítása, hogy az adásvételi szerződés alapján biztosított jogosultságaival a jótállás teljes ideje alatt élhessen. 

Az adatkezelés célja az Önnel kötött szerződés teljesítése.

IX.1.4. Szerviz-esemény

Amennyiben Ön javítási vagy karbantartási szolgáltatást vesz igénybe vállalatunknál, a szervizmunkalapon megadott adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím) és gépjárműve adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja az Ön által megrendelt szolgáltatás teljesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat a szolgáltatás teljesítéséből követően keletkező esetleges követelések elévülési ideje alatt (ideértve garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb három évig tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.1.5. Biztosítási kárügyintézés

Abban az esetben, ha az Ön gépjárművének javítását a biztosító egészben vagy részben megtéríti, a biztosításhoz kapcsolódó ügyintézés során vállaltunk jellemzően az alábbi személyes adatokat rögzíti és továbbítja a biztosító részére: név, lakcím, telefonszám, járművezető neve, lakcíme (ha eltér), jogosítvány száma, tanú neve, címe, telefonszáma, gépjármű gyártmánya, alvázszáma, motorszáma, rendszáma, biztosítás kötvényszáma, káresemény helyszíne, időpontja. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a biztosító részére továbbított személyes adatok tekintetében a biztosító lesz az adatkezelő, ezzel kapcsolatban felvilágosítást Ön az érintett biztosítótól kérhet.

Az adatkezelés célja: a megrendelt szervizszolgáltatáshoz kapcsolódó biztosítási ügyintézés

Az adatok megőrzésének időtartama: 5 év.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.1.6. Tartozék- és alkatrészvásárlás

Amennyiben Ön gépjárművéhez tartozékot vagy alkatrészt vásárol és a fizetés során számlát igényel, a számlán szereplő adatait (név, lakcím) kezeljük.

Az adatkezelés célja a számlázás.

Adatait külön nem tároljuk, tájékoztatjuk azonban, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.2. Érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdeken alapuló adatkezelések

Egyes esetekben az érintettek adatvédelemhez és személyes adataikhoz való joga és az adatkezelők jogos érdekei látszólag ütközhetnek. Ilyen esetekben az adatkezelők érdekmérlegelés útján juthatnak arra a következtetésre, hogy az adatkezelés a jogos érdekeik érvényesítése miatt szükséges. Ilyen esetben nem jogosult azonban az adatkezelő a jogos érdekén túlmenő vagy tömeges adatkezelésre.

Az érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdek sokféle lehet, az alábbiakban tájékoztatást adunk a leggyakrabban előforduló ilyen adatkezelésekről.

IX.2.1. Visszahívási akciók

A Volkswagen Konszern által forgalmazott márkákat érintő visszahívási akciók során az érintett gépjármű alvázszáma alapján a Porsche Hungaria Kft. megkísérli azonosítani az érintett gépjármű tulajdonosait. Amennyiben Ön egy ilyen érintett gépjármű tulajdonosa, de adatai a Porsche Hungaria Kft. adatbázisaiban nem szerepelnek, úgy a Porsche Hungaria Kft. a mindenkori illetékes hatóságtól (jelenleg a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Államtitkárságától) szerzi be az Ön adatait.

Az adatkezelés indoka a valamilyen biztonsági kockázattal érintett gépjármű azonosítása és visszahívása az Ön biztonsága érdekében.

Az adatok megőrzésének időtartama: a visszahívás okából fakadóan keletkezett igényekből származó követelések elévülésének ideje, de legfeljebb 10 év.

IX.2.2. Motorcsere

Motorcsere esetén az új motorba a régi motorszám kerül beütésre, amelyet a Porsche Hungaria Kft. jogszabály alapján köteles nyilvántartani, az Ön nevével és lakcímével együtt.

Az adatkezelés indoka jogszabályi kötelezettség.

Az adatok megőrzésének időtartama: 10 év

IX.2.3. Ügyél-elégedettség mérése

Az új autót vásárlókat időről időre megkereshetjük, hogy felmérjük mennyire voltak megelégedve a gépjárművükkel és szolgáltatásainkkal. Időről-időre ilyen céllal továbbíthatjuk adatait a Porsche Hungaria Kft.-nek, illetve a márka szerinti gyártónak, amely esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve gyártó válik az Ön adatainak kezelőjévé.

Az adatkezelés indoka a gépjárművek és szolgáltatások folyamatos fejlesztése, az ügyféligények jobb felmérése.

Az adatok megőrzésének időtartama: a megkereséstől számított 12 hónap.

IX.2.4. Szerződésen kívüli károkozás

Amennyiben valaki a velünk megkötött szerződéseihez nem kapcsolódóan okoz kárt Vállalatunk számára, például, egy tesztvezetés során az ő hibájából kár keletkezik a tesztvezetésre átvett gépjárműben, vagy a kereskedésben, illetve szervizben anyagi kárt vagy személyi sérülést okoz, vállalatunk a kárral kapcsolatos igényérvényesítés során kezelni fogja a károkozó adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím).

Az adatkezelés indoka a jogos igény érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama, vagy legfeljebb a káreseményről való tudomásszerzéstől számított öt év, attól függően, hogy melyik a hosszabb.

IX.2.5. Bírság továbbszámlázása, biztosítási ügyintézés, hatósági megkeresés

Amennyiben Ön bérbe vesz vagy tesztvezetésre átvesz egy gépjárművet, és azzal szabálysértést követ el vagy egyéb, pótdíj szankcióval járó szabályszegést követ el (pl. jegyváltás nélkül parkol), a kiszabott bírságot, díjat vagy pótdíjat továbbszámlázzuk Önnek. Ezekben az esetekben a szükséges, a bérleti szerződés megkötése illetve a tesztvezetés során megadott adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím) kezelni fogjuk. Ha pedig a gépjárművel olyan esemény történik, amely biztosítási káreseménynek minősülhet, úgy a kárbejelentőn megadott adatait kezelni valamint továbbítani fogjuk a biztosítónak.

Az adatkezelés indoka a jogos követelés érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama (a kár bekövetkeztétől számított öt év), illetve a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Amennyiben az Ön gépjármű használata során a hatósági eljárás indul, és a hatóság ezzel kapcsolatban keresi meg a Vállalatunkat, akkor a hatóság által igényelt adatokat (jellemzően név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím) a hatóságnak átadjuk.

IX.2.6. Műszaki vizsga lejáratával kapcsolatos értesítés

Abban az esetben, ha Vállalatunk nyilvántartása szerint az Ön gépjárművének a műszaki vizsgája rövidesen lejár, a lejáratot megelőzően értesítést küldünk Önnek a műszaki vizsga esedékességéről. Ezen megkereséssel célunk annak biztosítása, hogy az Ön gépkocsija folyamatosan rendelkezzen érvényes forgalmi engedéllyel. Ennek érdekében a gépkocsi forgalmi engedélyének számát és érvényességi idejét rögzítjük rendszerünkben.

Az adatkezelés indoka az Ön jogos érdekének érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: folyamatos ügyfélkapcsolat esetén az ügyfélkapcsolat fennállása alatt, egyébként a forgalmi engedély Vállalatunk által rögzített érvényességi idejének lejártát követő legfeljebb öt év.

IX.3. Kifejezett hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Vállalatunk az Ön személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím) automatizált döntéshozatalhoz, illetve profilozáshoz, továbbá üzletszerzési céllal, így új termékajánlatok, akciók népszerűsítése, piackutatás, tesztvezetésre szóló felhívás, nyereményjáték és jótékonysági akciókba való bekapcsolódás céljából kezeli, kizárólag abban a körben, amelyhez Ön az adatkezelési hozzájárulás kitöltése során hozzájárult.

A fentieken belül az adatkezelés célja az, hogy Vállalatunk

 1. az ügyféllel vagy játékossal szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse;
 2. az ügyfelek és érdeklődők tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a minőségi szabványoknak megfelelő, magas színvonalú kiszolgálást (különös tekintettel a garanciális ügyintézésre, a visszahívási akciókra, az inkognitó tesztekre és a CRM-programra);
 3. a tesztvezetők adatait a megkereső hatóság (különösen a közúti szabálysértési eljárásban eljáró hatóság) részére továbbítsa;
 4. az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen elektronikus úton és más módon, tájékoztatókat és hírleveleket küldjön részükre az általuk kiválasztott módon;
 5. az érintettek Vállalatunknál már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával;
 6. az érintettekkel folyamatos kapcsolatot tartson.

Az adatok megőrzésének időtartama: az üzletszerzési céllal kért és gyűjtött adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, kivéve, amennyiben az alábbiakban ettől eltérő megőrzési idő szerepel.

IX.3.1. Automatizált döntéshozatal és profilozás

Vállalatunk az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása esetén az Önről Vállalatunknál rendelkezésre álló vagy más forrásból jogszerűen szerzett adatok alapján bizonyos célzott megkereséseket automatizált döntéshozatal útján és profilozás eredményeként küldhet. Az automatizált döntéshozatal előre meghatározott szempontok szerinti leválogatással történik, a korábbi adatok alapján meghatározható profilnak megfelelően. Ilyen adatok lehetnek többek között az Ön személyére (pl. nemére, életkorára, lakhelyére, foglalkozására, kedvteléseire) életkörülményeire (pl. családi állapotára és helyzetére, jövedelmi viszonyaira), felhasználási szokásaira vonatkozó adatok. A profilozás célja az Ön felhasználási szokásainak, preferenciáinak leginkább megfelelő ajánlatok kidolgozása.

Ön bármikor további információt kérhet a profilozás módjáról, különösen a figyelembe vett adatokról, az azokból levont következtetésekről, illetve az adatok forrásáról.

IX.3.2. Új termékajánlat, akciók, hírlevelek

Amennyiben Ön hozzájárul Vállalatunk adatkezeléséhez az új termékek, szerviz- és alkatrészakciók, hírlevelek, márkamagazinok stb. küldése céljából, Vállalatunk az Ön adatait e célra elkülönítetten kezeli addig, amíg az adatkezelési hozzájárulást Ön vissza nem vonja.

IX.3.4. Piackutatás

Vállalatunk külön, és a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatokkal össze nem kapcsolható listákon tartja nyilván azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag a fogyasztói szokásaik megismerése érdekében történő kapcsolatfelvétel (piackutatás) céljából történő felhasználáshoz adták hozzájárulásukat. Vállalatunk a piackutatás után haladéktalanul leválasztja az Ön név- és lakcímadatát a kutatás egyéb adatairól, és elkülönítetten, az Ön beazonosíthatóságát és a válaszaival történő összekapcsolását kizáró módon tárolja azokat. Az elkülönítéstől kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulása esetén tekint el Vállalatunk.

IX.3.5. Tesztvezetés

Tesztvezetésre jelentkezés esetén az Ön nevén, lakcímén, telefonszámán és e-mail címén kívül, nyilvántartásba vesszük személyi igazolványa és jogosítványa számát, születési helyét és idejét, valamint anyja nevét. Ezekre az adatokra jogos érdekeink érvényesítése céljából is szükségünk van (a megőrzés indokáról és időtartamáról részletesen lásd a jelen Tájékoztató VII.2.5. pontját).

IX.3.6. Nyereményjáték

Meghatározott nyereményjátékra való jelentkezés esetén Vállalatunk a játékszabályzatban meghatározott személyes adatokat kezeli a sorsolás lebonyolítása és a nyeremények átadása céljából. Egyéb érvényes adatkezelési hozzájárulás hiányában Vállalatunk a nyereményjáték lebonyolítását követően törli a játékosok adatait. Vállalatunk a nyertesek adatait a nyereményekkel kapcsolatos esetleges igényérvényesítéssel kapcsolatos, illetve az adózással és a szerencsejátékok felügyeletével kapcsolatos jogszabályok szerinti kötelezettségek elévülési idején belül őrzi meg, ezt követően törli.

IX.3.7. Jótékonysági akciók

Az egyes jótékonysági akciók céljából egyedi módon gyűjtött és kezelt adatokat Vállalatunk egyéb általános adatkezelési hozzájárulás hiányában a jótékonysági akció megvalósulását követően törli.

IX.4. Jogszabály alapján kötelező adatkezelések

IX.4.1.  A pénzmosási törvény alapján végzett ügyfél-átvilágítás

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben („Pmt.”) előírt feltételek teljesülése esetén vállaltunk köteles a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási intézkedések megtételére. Ennek keretében Vállalatunk a Pmt. által előírt személyes adatokat rögzíti, továbbá az Ön személyazonosító igazolványáról és lakcímkártyájáról másolatot készítünk. A rögzített adatokat és a személyazonosító okmányokról készült másolatokat a Pmt-ben meghatározott esetekben vállalatunk az illetékes hatóságok felé továbbíthatja.

Az adatkezelés indoka jogszabályi kötelezettség.

Az adatok megőrzésének időtartama: a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás alapjául szolgáló ügylet teljesítésétől számított 8 év.

X. Mik azok a sütik és közösségi pluginek, és mire szolgálnak?

Weboldalunk automatikusan gyűjt adatokat ún. sütik (cookies) alkalmazása révén. A süti egy kis méretű szöveges fájl, amely internet beállításokat tárol. Szinte minden honlap alkalmazza ezt a technológiát.

Amikor először látogat el a weboldalra, a süti automatikusan letöltődik a keresőjéből. Ha legközelebb ugyanarról az eszközről lép be a weboldalra, a sütit – és a benne foglalt információt – vagy visszaküldi a rendszer annak a weboldalnak, amely létrehozta (ún. saját süti), vagy elküldi egy másik weboldalnak, amelyhez tartozik (ún. partner süti). Így a weboldal felismeri, hogy az adott oldalt ezzel a keresővel megnyitották, és egyes esetekben módosítja a megjelenített tartalmat.

A weboldalainkon használt sütikről bővebb információt talál az egyes weboldalakon elhelyezett linkeken.

XI. Ki jogosult megismerni az Ön általunk kezelt adatait?

A kezelt adatokat Vállalatunk illetékes munkavállalói, valamint a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók munkatársai jogosultak megismerni abban a körben, amelyben ez a feladataik ellátásához szükséges.

[Kelt]
[cégnév]

Összefoglaló táblázat a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és megőrzési idejéről